ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

submergence

S AH0 B M ER1 JH AH0 N S   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -submergence-, *submergence*
English-Thai: Nontri Dictionary
submergence(n) การจมน้ำ,การจุ่มน้ำ,การดำน้ำ,การแช่น้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
submergenceการจมตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBMERGENCE S AH0 B M ER1 JH AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
submergence (n) sˈəbmˈɜːʳʤəns (s @1 b m @@1 jh @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bodensenkung {f}submergence of ground; subsidence of ground [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
沈船捜索救助計画[ちんせんそうさくきゅうじょけいかく, chinsensousakukyuujokeikaku] (n) Deep Submergence Systems Project; DSSP [Add to Longdo]
米海軍沈船捜索救助計画[べいかいぐんちんせんそうさくきゅうじょけいかく, beikaigunchinsensousakukyuujokeikaku] (n) US Navy Deep Submergence Systems Project [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Submergence \Sub*mer"gence\, n. [From L. submergens, p. pr.]
   The act of submerging, or the state of being submerged;
   submersion.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 submergence
   n 1: sinking until covered completely with water [syn:
      {submergence}, {submerging}, {submersion}, {immersion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top