ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stoutness

S T AW1 T N AH0 S   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stoutness-, *stoutness*, stoutnes
English-Thai: Nontri Dictionary
stoutness(n) ความอ้วน,ความแข็งแรง,ความกำยำ,ความมั่นคง,ความกล้าหาญ

CMU English Pronouncing Dictionary
STOUTNESS S T AW1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stoutness (n) stˈautnəs (s t au1 t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
でっぷり[, deppuri] (n,vs,adj-f) stoutness; corpulence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stoutness \Stout"ness\, n.
   The state or quality of being stout.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Strength; bulk; courage; force; valor; lustiness;
     brawniness; boldness; fortitude; stubbornness.
     [1913 Webster] Stovain

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stoutness
   n 1: the property of being strong and resolute [syn:
      {stoutness}, {stalwartness}]
   2: the property of excessive fatness [syn: {corpulence},
     {overweight}, {stoutness}, {adiposis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top