ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stoutness

S T AW1 T N AH0 S   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stoutness-, *stoutness*, stoutnes
English-Thai: Nontri Dictionary
stoutness(n) ความอ้วน,ความแข็งแรง,ความกำยำ,ความมั่นคง,ความกล้าหาญ

CMU English Pronouncing Dictionary
STOUTNESS S T AW1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stoutness (n) stˈautnəs (s t au1 t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
でっぷり[, deppuri] (n,vs,adj-f) stoutness; corpulence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stoutness \Stout"ness\, n.
   The state or quality of being stout.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Strength; bulk; courage; force; valor; lustiness;
     brawniness; boldness; fortitude; stubbornness.
     [1913 Webster] Stovain

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stoutness
   n 1: the property of being strong and resolute [syn:
      {stoutness}, {stalwartness}]
   2: the property of excessive fatness [syn: {corpulence},
     {overweight}, {stoutness}, {adiposis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top