ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seulement

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seulement-, *seulement*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
je ne suis pas seulement co-capitaineฉันไม่ได้เป็นแค่กับตันร่วมของทีมเชียร์ลีดเดอร์อย่างเดียวนะ Yes/No (2012)
Peut -être qu'il veut seulement qu'on pense qu'il est mort.บางทีเขาอาจต้องการ ให้เราคิดว่าเขาตายแล้ว Will the Circle Be Unbroken? (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉพาะ[adv.] (chaphǿ) EN: especially ; specially ; specifically ; particularly ; exclusively ; only ; just   FR: spécialement ; spécifiquement ; particulièrement ; uniquement ; exclusivement ; seulement
แค่[adv.] (khaē) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less ; thus ; to the extent of ; up to ; as far (as) ; as long (as) ; to ; within   FR: jusque ; d'ici ; en ; autant ; seulement ; tout juste ; à peine
ล้วน[adv.] (lūan) EN: all ; entirely ; completely ; only ; full of   FR: tout à fait ; entièrement ; totalement ; uniquement ; seulement ; exclusivement
ไม่แต่เพียง[X] (mai tae phīeng) FR: non seulement
มีแต่...[v. exp.] (mī tāe ...) EN: only have ... ; there are only ...   FR: n'avoir que ; disposer seulement de ; il n'y a que ...
เพียง[X] (phīeng) EN: only ; merely ; simply ; barely ; solely ; just   FR: seulement ; simplement ; tout juste ; à peine
เพียงแต่[adv.] (phīeng tāe) EN: merely ; only ; just   FR: rien que ; seulement ; il suffit de
ราคาเพียง ... บาท[xp] (rākhā phīeng ... bāt) EN: only ...(+nb) ) baht   FR: seulement ... (+ nb) bahts
ราคาเพียงร้อย 100 บาท[xp] (rākhā phīeng røi bāt) EN: only 100 baht   FR: seulement 100 bahts
แต่[adj.] (tāe) EN: only ; merely   FR: seulement ; uniquement ; simplement ; amis ; ne ... que

French-Thai: Longdo Dictionary
seulement(adv) เท่านั้น, เพียงเท่านั้น เช่น Des soins médicaux pour les riches seulement en Israël.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
seulement (n vt ) โดดเดียว

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  seulement /sœləmɑ̃/ 
   exclusively; just; only

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top