ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

self-examination

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -self-examination-, *self-examination*
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
self-examination (n) sˌɛlf-ɪgzˌæmɪnˈɛɪʃən (s e2 l f - i g z a2 m i n ei1 sh @ n)
self-examination (n) sˌɛlf-ɪgzˌæmɪnˈɛɪʃənz (s e2 l f - i g z a2 m i n ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
自省[じせい, jisei] (n,vs) self-examination; reflection; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Self-examination \Self`-ex*am`i*na"tion\, n.
   An examination into one's own state, conduct, and motives,
   particularly in regard to religious feelings and duties.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 self-examination
   n 1: the contemplation of your own thoughts and desires and
      conduct [syn: {introspection}, {self-contemplation}, {self-
      examination}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top