ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rungs

R AH1 NG Z   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rungs-, *rungs*, rung
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All the rungs have been neatly sawn in the middle.ขั้นทั้งหมดที่ได้รับ เรียบร้อยแปรรูปที่อยู่ตรงกลาง Help! (1965)
The rungs of the ladder are made of four different kinds of smaller molecules.ขั้นของบันไดจะทำ ของสี่ชนิดที่แตกต่างกัน ของโมเลกุลขนาดเล็ก Some of the Things That Molecules Do (2014)
The birth of a new DNA molecule begins when an unwinding protein separates the two strands of the double helix breaking the rungs apart.การเกิดของโมเลกุลดีเอ็นเอใหม่ เริ่มต้นขึ้นเมื่อโปรตีนคลี่คลาย แยกสองเส้นเกลียวคู่, ทำลายขั้นออกจากกัน Some of the Things That Molecules Do (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา [TM] (Thanākhān Krung Si Ayutthayā) EN: Bank of Ayudhya ; Krungsri   FR: Bank of Ayudhya ; Krungsri

CMU English Pronouncing Dictionary
RUNGS R AH1 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rungs (n) rˈʌŋz (r uh1 ng z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Verzögerungszeit(n) |die, pl. Verzögerungszeiten| เ้วลาหน่วง, เวลาที่ต้องรอ เวลาที่ผ่านไปโดยไม่เกิดอะไรขึ้น เช่น Im Zuge der Miniaturisierung steigt der Widerstand der Verbindungsleitungen und damit die Verzögerungszeiten der Leitungen.
Grundnahrungsmittel(n) |der, pl. Grundnahrungsmittel| อาหารหลัก เช่น Schließlich wird das Bier häufig als Grundnahrungsmittel bezeichnet und als Kulturgut angesehen.

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top