ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

psychoanalyst

S AY2 K OW0 AE1 N AH0 L AH0 S T   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -psychoanalyst-, *psychoanalyst*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
psychoanalyst[N] นักจิตวิทยา, Syn. psychiatrist, psychopathist

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
psychoanalystนักจิตวิเคราะห์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Psychoanalystsนักจิตวิเคราะห์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Psychoanalyst Walter Langer wrote,นักจิตวิทยา วอลเตอร์ แลงเกอร์เขียนไว้ว่า Lauren (2011)
The pastel version, but we sold it when George's psychoanalyst said it might be the cause of his nightmares.แต่มันเป็นเวอร์ชั่นสีหวานๆ นะ เราขายมันไปแล้วล่ะ เพราะหมอจิตเวชของจอร์จบอกว่า มันอาจเป็นสาเหตุ Dangerous Territory (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
PSYCHOANALYST S AY2 K OW0 AE1 N AH0 L AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
psychoanalyst (n) sˌaɪkouˈænəlɪst (s ai2 k ou a1 n @ l i s t)
psychoanalysts (n) sˌaɪkouˈænəlɪsts (s ai2 k ou a1 n @ l i s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
精神分析医[せいしんぶんせきい, seishinbunsekii] (n) psychiatrist; medically-qualified psychoanalyst [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  psychoanalyst
      n 1: a licensed practitioner of psychoanalysis [syn: {analyst},
           {psychoanalyst}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top