ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ogee

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ogee-, *ogee*
Possible hiragana form: おげえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ogee[N] เส้นโค้งที่มีรูปคล้ายตัวเอส (S)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ogee(โอจี',โอ'จี) n. เส้นโค้งคล้ายอักษรSที่เกิดจากการต่อกันของเส้นนูนกับเส้นเว้า,เส้นโค้งรูปหัวหอม
apogee(แอพ'พะจี) n. จุดไกลสุดของดาวนพเคราะห์หรืออื่น ๆ ที่อยู่ห่างจากโลก. apogeal, apogean, apogeic adj., Syn. climax)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ogee archช่องโค้งโอจี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ogee(OG)โอจี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ogee weirogee weir, ฝายโอกี้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アポジモーター[, apojimo-ta-] (n) apogee motor [Add to Longdo]
遠地点[えんちてん, enchiten] (n) apogee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ogee \O*gee"\, n. [F. ogive, augive, LL. augiva, of uncertain
   origin; cf.LL. ogis a support, prop. L. augere to increase,
   strengthen, Sp. auge highest point of power or fortune,
   apogee, Ar. auj, an astronomical term.]
   [1913 Webster]
   1. (Arch.) A molding, the section of which is the form of the
    letter S, with the convex part above; cyma reversa. See
    Illust. under {Cyma}.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, any similar figure used for any purpose.
    [1913 Webster]
 
   {Ogee arch} (Arch.), a pointed arch, each of the sides of
    which has the curve of an ogee, that is, has a reversed
    curve near the apex.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Talon \Tal"on\, n. [F., heel, spur, LL. talo, fr. L. talus the
   ankle, heel.]
   1. The claw of a predaceous bird or animal, especially the
    claw of a bird of prey. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) One of certain small prominences on the hind part
    of the face of an elephant's tooth.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.) A kind of molding, concave at the bottom and
    convex at the top; -- usually called an {ogee}.
    [1913 Webster]
 
   Note: When the concave part is at the top, it is called an
      {inverted talon}.
      [1913 Webster]
 
   4. The shoulder of the bolt of a lock on which the key acts
    to shoot the bolt. --Knight.
    [1913 Webster] Talook

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ogee
   n 1: a molding that (in section) has the shape of an S with the
      convex part above and the concave part below [syn: {ogee},
      {cyma reversa}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top