ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apogee

AE1 P AH0 JH IY2   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apogee-, *apogee*
Possible hiragana form: あぽげえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apogee[N] จุดไกลสุดของดาวนพเคราะห์หรืออื่น ๆ ที่อยู่ห่างจากโลก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apogee(แอพ'พะจี) n. จุดไกลสุดของดาวนพเคราะห์หรืออื่น ๆ ที่อยู่ห่างจากโลก. apogeal, apogean, apogeic adj., Syn. climax)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
apogeeจุดโคจรไกลสุดจากโลก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
APOGEE    AE1 P AH0 JH IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apogee    (n) ˈæpəʤiː (a1 p @ jh ii)
apogees    (n) ˈæpəʤiːz (a1 p @ jh ii z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アポジモーター[, apojimo-ta-] (n) apogee motor [Add to Longdo]
遠地点[えんちてん, enchiten] (n) apogee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apogee \Ap"o*gee\, n. [Gr. ? from the earth; ? from + ?, ?,
   earth: cf. F. apog['e]e.]
   1. (Astron.) That point in the orbit of the moon which is at
    the greatest distance from the earth.
    [1913 Webster]
 
   Note: Formerly, on the hypothesis that the earth is in the
      center of the system, this name was given to that point
      in the orbit of the sun, or of a planet, which was
      supposed to be at the greatest distance from the earth.
      [1913 Webster]
 
   2. Fig.: The farthest or highest point; culmination.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apogee
   n 1: a final climactic stage; "their achievements stand as a
      culmination of centuries of development" [syn: {apogee},
      {culmination}]
   2: apoapsis in Earth orbit; the point in its orbit where a
     satellite is at the greatest distance from the Earth [ant:
     {perigee}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top