ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ligneous

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ligneous-, *ligneous*, ligneou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ligneous[ADJ] ที่มีคุณสมบัติเป็นไม้, Syn. woody

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ligneousคล้ายไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ligneous (j) lˈɪgnɪəʳs (l i1 g n i@ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
木質[もくしつ, mokushitsu] (n,adj-no) woody; ligneous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ligneous \Lig"ne*ous\ (l[i^]g"n[-e]*[u^]s), a. [L. ligneus, fr.
   lignum wood. Cf. {Lignous}.]
   Made of wood; consisting of wood; of the nature of, or
   resembling, wood; woody.
   [1913 Webster]
 
      It should be tried with shoots of vines and roots of
      red roses; for it may be they, being of a moreligneous
      nature, will incorporate with the tree itself. --Bacon.
   [1913 Webster]
 
   {Ligneous marble}, wood coated or prepared so as to resemble
    marble.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ligneous
   adj 1: consisting of or containing lignin or xylem; "ligneous
       (or woody) tissue"

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top