ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

woody

W UH1 D IY0   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -woody-, *woody*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
woody[ADJ] เต็มไปด้วยไม้, See also: เต็มไปด้วยต้นไม้หรือป่า, Syn. sylvan, wooded
woody[ADJ] ทำด้วยไม้, Syn. wood, wooden
woody[ADJ] เหมือนไม้
woodyard[N] ลานที่ใช้เก็บไม้, See also: ลานที่ใช้เลื่อยไม้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
woody(วูด'ดี) adj. เต็มไปด้วยต้นไม้หรือป่า,ประกอบหรือทำด้วยไม้,คล้ายไม้., See also: woodiness n., Syn. wooded,sylvan
woodyard(วูด'ยาร์ด) n. ลานกองไม้

English-Thai: Nontri Dictionary
woody(adj) เป็นป่า,มีต้นไม้มาก,ทำด้วยไม้,คล้ายไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
woody climber; liana; lianeไม้เถาเนื้อแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You shouldn't be worried. - Of course Woody ain't worried.- แน่นอน วูดดี้ นายไม่กังวลอยู่แล้ว Toy Story (1995)
If Woody says it's all right, then, well, darn it, it's good enough for me.ถ้า วู้ดดี้พูดว่าไปได้ด้วยดี ก็คือ ดี โธ่เอ้ย มันดีสำหรับฉัน Toy Story (1995)
Woody has never steered us wrong before.วู้ดดี้ไม่เคยพาพวกเราทำผิดเลย Toy Story (1995)
Oh, don't worry, honey. I'm sure we'll find Woody and Buzz before we leave tomorrow.โอ้ ไม่ต้องห่วง ลูกรัก แม่มั่นใจว่าเราจะเจอ วูดดี้ ก่อนที่เราจะย้ายไปพรุ่งนี้ Toy Story (1995)
- It is Buzz! Woody was telling the truth.- บัซ จริงๆ วูดดี้พูดความจริง Toy Story (1995)
Look! Look! It's Woody and Buzz comin' up fast!ดู ดู วูดดี้ กับ บัซ กำลังมาอย่างเร็วมาก Toy Story (1995)
Margaret Yang. Woody Jackson. Shoeshine Pickens.มากาเร็ต หยาง วู้ดดี้ แจ็คสัน Rushmore (1998)
Woody Katz... who we have cast in the part of Chuck and will do the scene with you...วู๊ดดี้ แค็ทซ์ ซึ่งจะมาคัดตัวในบทของชั๊ค และจะเล่นซีนนี้กับคุณ Mulholland Dr. (2001)
Betty... why don't you join Woody over there and we'll play the scene.เบ็ตตี้ เธอไปยืนกับวู๊ดดี้ตรงนั้นดีกว่า เราจะได้เล่นซีนนี้กัน Mulholland Dr. (2001)
You know Woody Katz is only doing it for a favor.วู๊ดดี้ แค๊ทช์แค่กำลังช่วยเหลือเขา Mulholland Dr. (2001)
I popped the biggest woody ever.มือผมก็ไปโดน... . ของเค้า Latter Days (2003)
Me too, I love Woody Allen!เหมือนกันเลย ฉันก็ชอบวู้ดดี้ อัลเลน Juno (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
woodyThe Ship Island region was as woody and tenantless as ever.
woodyThis table is woody.
woodyWe understand that the Woody Panel retails for $80.

CMU English Pronouncing Dictionary
WOODY W UH1 D IY0
WOODY'S W UH1 D IY0 Z
WOODYARD W UH1 D Y AA2 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
woody (j) wˈudiː (w u1 d ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
木本植物[mù běn zhí wù, ㄇㄨˋ ㄅㄣˇ ㄓˊ ㄨˋ, ] woody plant, #91,426 [Add to Longdo]
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, ] woody climbing plant, #492,355 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Waldgebirge {n}woody mountains [Add to Longdo]
waldig {adj} | waldiger | am waldigstenwoody | woodier | woodiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウッディー[, uddei-] (n) woody [Add to Longdo]
女木;雌木[めぎ, megi] (n) (1) (See 男木・おぎ・1) female plant (esp. a woody plant); gynoecious plant; (2) (See 男木・おぎ・2) indented part of a wooden joint (in construction) [Add to Longdo]
男木;雄木[おぎ, ogi] (n) (1) (See 女木・1) male plant (esp. a woody plant); androecious plant; (2) (See 女木・2) tenoned part of a wooden joint (in construction) [Add to Longdo]
木質[もくしつ, mokushitsu] (n,adj-no) woody; ligneous [Add to Longdo]
木本[もくほん, mokuhon] (n,adj-no) tree; woody plant [Add to Longdo]
木本植物[もくほんしょくぶつ, mokuhonshokubutsu] (n) woody plant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Woody \Wood"y\, a.
   1. Abounding with wood or woods; as, woody land. "The woody
    wilderness." --Bryant.
    [1913 Webster]
 
       Secret shades
       Of woody Ida's inmost grove.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Consisting of, or containing, wood or woody fiber;
    ligneous; as, the woody parts of plants.
    [1913 Webster]
 
   3. Of or pertaining to woods; sylvan. [R.] "Woody nymphs,
    fair Hamadryades." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   {Woody fiber}. (Bot.)
    (a) Fiber or tissue consisting of slender, membranous
      tubes tapering at each end.
    (b) A single wood cell. See under {Wood}. --Goodale.
 
   {Woody nightshade}. (Bot.). See {Bittersweet}, 3
    (a) .
 
   {Woody pear} (Bot.), the inedible, woody, pear-shaped fruit
    of several Australian proteaceous trees of the genus
    {Xylomelum}; -- called also {wooden pear}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 woody
   adj 1: made of or containing or resembling wood; "woody plants";
       "perennial herbs with woody stems"; "a woody taste" [ant:
       {nonwoody}]
   2: abounding in trees; "an arboreous landscape"; "violets in
     woodsy shady spots"; "a woody area near the highway" [syn:
     {arboraceous}, {arboreous}, {woodsy}, {woody}]
   3: made hard like wood as the result of the deposition of lignin
     in the cell walls

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top