Search result for

homosexuality

(32 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -homosexuality-, *homosexuality*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
homosexuality[N] การรักร่วมเพศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
homosexualityn. ความต้องการร่วมเพศกับเพศเดียวกัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Homosexualityรักร่วมเพศ [TU Subject Heading]
Homosexuality in motion picturesรักร่วมเพศในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Homosexuality, Maleรักร่วมเพศชาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think homosexuality--ผมคิดว่า homosexuality-- The Birdcage (1996)
Aaron Davis for the grave and grievous sin of homosexuality.อารอน ดาวิส ได้กระทำบาปมหันต์จากการเป็น โฮโมเซ็กชวล Latter Days (2003)
Yeah, other than telling me that homosexuality's a sin, and that I'm going to incur the wrath of god.ใช่ เว้นเสียแต่บอกฉันว่า/Nพวกรักร่วมเพศเป็นบาป และฉันต้องประสบกับ/Nความเกรี้ยวโกรธของพระเจ้า Compulsion (2005)
In keeping with the themes you've mentioned, Linda, we've commissioned local artist Gwen Anderson and Coming In member Violet Mufdaver to portray the revolting and immoral acts of homosexuality in a new and compelling campaign, which we'd like toจากเจตนารมณ์ของคุณลินดา เราจึงได้เชิญศิลปินมาเข้าร่วมสร้างสรรค์งาน นั่นคือคุณ เกวน แอนเดอร์สัน แลผู้ช่วย คุณไวโอเล็ท มูฟดาเวอร์ เธอได้แรงบันดาลใจ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
In some Eastern European countries, uh, where homosexuality is illegal, a ring on a woman's left thumb is considered an indication of her... proclivities.ในบางประเทศ ของยุโรปตะวันออก ที่นับคนรักเพศเดียวกัน เป็นสิ่งผิดกฎหมาย แหวนที่อยู่ใน นิ้วโป้งซ้ายของสตรี คือเครื่องหมายบ่งบอก 137 Sekunden (2009)
How can there be homosexuality at Sungkyunkwan?จะมีรักร่วมเพศในซางยุนกวานได้ยังไงกัน Sungkyunkwan Scandal (2010)
Because homosexuality is not a choice.เพราะพวกโฮโมแบบเธอไม่ใช่เลือกเอง Any Moment (2012)
Sister, your hospital still administers electroshock therapy to treat homosexuality.ซิสเตอร์ครับ โรงพยาบาลของคุณยังใช้ การรักษาด้วยไฟฟ้าเพื่อรักษาพฤติกรรมรักร่วมเพศอยู่นะครับ Tricks and Treats (2012)
Lana, do you have any comment about your reported homosexuality?ลาน่า คุณมีความเห็นอะไรไหมครับ เกี่ยวกับข่าวที่ว่าคุณเป็นพวกรักร่วมเพศ Spilt Milk (2013)
The most popular motive for trying to overcome same-sex attraction is the need to be accepted by the parent or loved one who has rejected the individual because of their homosexuality.แรงจูงใจที่พบบ่อยที่สุด ในการเอาชนะปัญหา เรื่องการรักเพศเดียวกัน คือความต้องการเป็นที่ยอมรับจากพ่อแม่หรือคนรัก Broken (2013)
What are the passages that specifically relate to homosexuality?มีบทไหนบ้างที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพวกรักร่วมเพศ Broken (2013)
None of them would. Even a religion that frowns on homosexuality.ไม่มีใครทำหรอก แม้แต่ศาสนาที่ไม่เห็นด้วยกับพวกรักร่วมเพศ Broken (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รักร่วมเพศ[N] homosexuality, Example: ความเหงา และความว้าเหว่จัดเป็นสาเหตุหนึ่งของการมีประสบการณ์รักร่วมเพศ และพึงใจต่อการเป็นเกย์

CMU English Pronouncing Dictionary
HOMOSEXUALITY    HH OW2 M OW0 S EH2 K SH AH0 W AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
homosexuality    (n) (h ou2 m @ s e k sh u a1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL [Add to Longdo]
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei [Add to Longdo]
その気[そのけ;そのケ, sonoke ; sono ke] (exp) (col) euph. for (male or female) homosexuality; interest in same gender [Add to Longdo]
ガールズラブ[, ga-ruzurabu] (n) (col) comics or novels about female homosexuality (wasei [Add to Longdo]
ホモ[, homo] (n,adj-no) (1) (abbr) (See ホモセクシュアル) homo; homosexual (esp. a male); homosexuality (esp. male-male); (2) (abbr) (See ホモ接合体) homozygote; (3) homogenization; (4) Homo (genus of primates inc. modern humans) (lat [Add to Longdo]
ホモセクシュアリティ;ホモセクシュアリティー[, homosekushuaritei ; homosekushuaritei-] (n) homosexuality [Add to Longdo]
ボーイズラブ[, bo-izurabu] (n) (col) (See BLコミック,やおい) comics or novels about male homosexuality, targetted at young women (wasei [Add to Longdo]
若衆道[わかしゅどう, wakashudou] (n) (arch) male homosexuality; pederasty [Add to Longdo]
若道[にゃくどう;じゃくどう, nyakudou ; jakudou] (n) (arch) (abbr) (See 若衆道) homosexuality; pederasty [Add to Longdo]
衆道[しゅうどう;しゅどう, shuudou ; shudou] (n) male homosexuality; pederasty [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同性恋[tóng xìng liàn, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] homosexuality; gay person; gay love [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 homosexuality
   n 1: a sexual attraction to (or sexual relations with) persons
      of the same sex [syn: {homosexuality}, {homosexualism},
      {homoeroticism}, {queerness}, {gayness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top