ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hajji

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hajji-, *hajji*
Possible hiragana form: はっじ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hajji[N] มุสลิมที่ได้ไปแสวงบุญที่กรุงเมกกะ, Syn. haji

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hajji(แฮจ'จี) n. มุสลิมทีเดินทางไปนมัสการ,สิ่งที่เคารพในกรุงเมกกะ -pl. hajjis, Syn. hadji,haji

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We were out on that last patrol, looking for a hajji cache of arms and that's when it hit the fan.เราออกไปลาดตระเวนครั้งสุดท้าย ค้นหาที่ซ่อนอาวุธของพวกมุสลิม แล้วหายนะก็มาเยือน Max (2015)
No. This Hajji just wants us all in here so he can blow us up.นมัสการฉบับนี้เพียงแค่ต้องการที่พวกเราทุกคน ที่นี่เพื่อให้เขาสามารถระเบิดเราขึ้น American Sniper (2014)
We're just checking our dicks here, man. We're training those fucking Hajji soldiers.เรากำลังตรวจสอบ dicks ของเราที่นี่คน เรากำลังฝึกอบรมผู้ร่วมเพศทหารนมัสการ American Sniper (2014)
I spent two years of my life blowing up hajji ordnance and IEDs.ฉันเสียเวลาไปสองปี ระเบิดปืนใหญ่ของพวกมุสลิม กับพวกระเบิดทำมือ Hair of the Dog (2013)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハッジ;ハジ[, hajji ; haji] (n) hajj (ara [Add to Longdo]
ハッジー[, hajji-] (n) haji [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 haji \haj"i\, hajji \haj"ji\(h[aum]"j[-e]), n.
   One who has made a journey to Mecca; Same as {hadji}.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hadji \Hadj"i\ (-[i^]), n. [Ar. h[=a]jj[imac]. See {Hadj}.]
   [Also spelled {hajji} and {haji}.]
   1. A Mohammedan who has made a pilgrimage to Mecca; -- used
    among Orientals as a respectful salutation or a title of
    honor. --G. W. Curtis.
    [1913 Webster]
 
   2. A Greek or Armenian who has visited the holy sepulcher at
    Jerusalem. --Heyse.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hajji
   n 1: a general term used by foreign soldiers to refer to the
      Iraqi people; "to American soldiers, the hajji are the
      alien people from whom the enemy emerges"
   2: an Arabic term of respect for someone who has made the
     pilgrimage to Mecca [syn: {hajji}, {hadji}, {haji}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top