ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

errancy

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -errancy-, *errancy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
errancy[N] ความโน้มเอียงในการกระทำผิดหรือประพฤติตัวไม่เหมาะสม, Syn. deviation
errancy[N] พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง, See also: พฤติกรรมที่ผิดศีลธรรม, Syn. deviation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
errancy(เออ'เรินซี) n. การทำผิด,การทำผิดพลาด,การเข้าใจผิด,การออกนอกทาง

Japanese-English: EDICT Dictionary
無謬[むびゅう, mubyuu] (n,adj-no) infallibility; inerrancy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Errancy \Er"ran*cy\, n. [L. errantia.]
   A wandering; state of being in error.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 errancy
   n 1: (Christianity) holding views that disagree with accepted
      doctrine; especially disagreement with papal infallibility;
      "he denies the errancy of the Catholic Church"
   2: fallibility as indicated by erring or a tendency to err [ant:
     {inerrancy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top