ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ease up

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ease up-, *ease up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ease up[PHRV] ซาลง, See also: บางลง, Syn. ease off
ease up[PHRV] ผ่อนคลาย, Syn. ease off, slacken off

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ease up on the drag, ease up on your drag.ผ่อนแล้วลาก ผ่อนแล้วลาก Manchester by the Sea (2016)
You need to seriously ease up on the bedazzling.แกต้องใส่เสื้อผ้าแรดฟรุ้งฟริ้งน้อยกว่านี้ Deadpool (2016)
Ease up on those reins a little bit.ขึ้นกับการดึงบังเหียน ค่อยๆ The Longest Ride (2015)
And you're gonna tell me to ease up drumming, spend more time with you because you're not feeling importrantซึ่งเธออาจจะบอกให้ฉัน เลิกคิดเรื่องตีกลอง และใช้เวลากับเธอมากขึ้น และเธออาจรุ้สึกว่าตัวเธอไม่สำคัญ Whiplash (2014)
Hey, ease up on that. No, don't get too close.เฮ้ง่ายขึ้นว่า ไม่ไม่ได้ใกล้ชิดเกินไป American Sniper (2014)
Then don't ever tell me to let go or to ease up or to forgive, not when I am standing here covered in the blood of one of the only people that I ever loved.งั้นก็อย่าบอกให้ฉันปล่อยวาง ลืมมันซะหรือยกโทษให้พวกเขาอะไรทั้งนั้น มันจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนตราบเท่าที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้ เปื้อนคราบเลือด Retribution (2013)
Maybe now it's time to ease up on the past.บางทีคงถึงเวลาแล้วที่จะปล่อยอดีตไป Trapped (2012)
Ease up on the phone, Aaron. It'll nuke your brain.ใช้โทรศัพท์ให้น้อยลงหน่อย มันทำให้สมองคุณระเบิดได้นะ Super (2012)
Maybe it's time I ease up on you.บางทีชั้นน่าจะผ่อนปรนให้เธอบ้าง Mirror Mirror (2012)
Less dad talk. And, uh, you could ease up on the bubblegum lip gloss. No, I really--และใช้ลิปกลอส กลิ่นหมากฝรั่งให้น้อยด้วย ได้เวลาพิซซ่า Remedial Chaos Theory (2011)
If I help him catch Rusty, maybe he'll ease up on his leash.ถ้าฉันช่วยเขาจับรัสตี้ เขาอาจจะผ่อนสายจูงลง Countdown (2011)
Come on, Maggie, ease up a bit.ไม่เอาน่า! แม็กกี้ ผ่อนคลายซะบ้าง Grace (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ease upLet's ease up.
ease upThe doctor advised him to ease up on alcohol.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลี่คลาย[V] ease up, See also: improve, become better, Example: สถานการณ์ตึงเครียดของบ้านเมืองจะคลี่คลายลงด้วยดี, Thai definition: ขยายออกโดยลำดับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผ่อนคลาย[v.] (phøn khlāi) EN: relax ; alleviate ; ease up ; moderate ; relieve ; abate   FR: se relaxer

Japanese-English: EDICT Dictionary
気を休める[きをやすめる, kiwoyasumeru] (exp,v1) to ease up; to relax attention [Add to Longdo]
手を抜く[てをぬく, tewonuku] (exp,v5k) to ease up (on an opponent); to cut corners; to be shoddy [Add to Longdo]
速度を緩める[そくどをゆるめる, sokudowoyurumeru] (exp,v1) to ease up the speed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ease up
   v 1: move in order to make room for someone for something; "The
      park gave way to a supermarket"; "`Move over,' he told the
      crowd" [syn: {move over}, {give way}, {give}, {ease up},
      {yield}]
   2: become less intense [syn: {ease up}, {ease off}, {slacken
     off}, {flag}]
   3: reduce pressure or intensity; "he eased off the gas pedal and
     the car slowed down" [syn: {ease up}, {ease off}, {let up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top