ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clairvoyance

K L EH0 R V OY1 AH0 N S   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clairvoyance-, *clairvoyance*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clairvoyance(แคลวอย'เอินซฺ) n. การมีตาทิพย์,การรู้ที่เหนือมนุษย์,ไหวพริบ (intuition)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your clairvoyance is real.พลังวิเศษของแท้ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ญาณ[n.] (yān) EN: perception ; insight ; knowledge ; vision ; sight   FR: clairvoyance [f] ; lucidité [f] ; pouvoir surnaturel [m] ; degré le plus élevé de la connaissance acquise par la méditation [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLAIRVOYANCE K L EH0 R V OY1 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clairvoyance (n) klˈɛəʳvˈɔɪəns (k l e@1 v oi1 @ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
千里眼[qiān lǐ yǎn, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄧㄢˇ, / ] clairvoyance, #60,701 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
千里眼[せんりがん, senrigan] (n) clairvoyance [Add to Longdo]
天眼通[てんがんつう, tengantsuu] (n) clairvoyance [Add to Longdo]
透視[とうし, toushi] (n,vs) (1) seeing through; (2) X-ray (examination); (3) clairvoyance; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clairvoyance \Clair*voy"ance\, n. [F.]
   A power, attributed to some persons while in a mesmeric
   state, of discerning objects not perceptible by the senses in
   their normal condition.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clairvoyance
   n 1: apparent power to perceive things that are not present to
      the senses [syn: {clairvoyance}, {second sight},
      {extrasensory perception}, {E.S.P.}, {ESP}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top