ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bulldozer

B UH1 L D OW2 Z ER0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bulldozer-, *bulldozer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bulldozer[N] รถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน, Syn. tractor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bulldozer(บูล'โดเซอะ) n. รถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน

English-Thai: Nontri Dictionary
bulldozer(n) รถปราบดิน,รถเกลี่ยดิน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
bulldozerbulldozer, รถดันดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bulldozer (slang ) งี่เง่า , ทำตัวเหมือนเด็ก ๆ ( * w *m iiiita)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I will get every quaint blue-collar buddy of mine to block every bulldozer you throw at that waterfront.ผมจะทำทุกวิถีทาง เพื่อปกป้องมนต์ขลังสีคราม จากแทรกเตอร์ทุกคัน ที่คุณจ้างมา Union (2013)
Ben's bulldozers start tearing up the woods tomorrow morning.เบนจะถางป่า พรุ่งนี้เช้าแล้ว Always in Control (2011)
In 12 hours, those bulldozers are gonna break ground.ภายใน 12 ชั่วโมง ดินจะถูกขุด Witch's Lament (2011)
We were all set to go, bulldozers at the ready, and then the environmental impact study turns up five endangered yellow-spotted frogs.ความจริงทุกอย่างพร้อมแล้วล่ะ แต่อยู่ดีๆก็มีนักสิ่งแวดล้อมมาบอกว่า มีกบมีพิษอันตรายมากอยู่แถวนั้น Witch's Lament (2011)
Ben's bulldozers start tearing up the woods tomorrow morning.คนงานจะมาถางป่าพรุ่งนี้เช้าแล้ว Witch's Lament (2011)
We actually saw a bulldozer go down and disappear in the mud.เรายังเคยเห็นรถแทรกเตอร์ติดหล่มโคลน.. และจมหายลงไปต่อหน้าต่อตา Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
A 100 years old bulldozer from New Jersey?หรือว่า หุ่นยนต์บดดินอายุ 100 ปี จาก นิวเจอร์ซี่? Astro Boy (2009)
Well, he hopped on his handy bulldozer and filled the hole.เขากระโดดขึ้นรถปราบดินแสนมีประโยชน์ของเขา และถมหลุม 65 Million Years Off (2007)
You would use a bulldozer to find a china cup.คุณน่าจะใช้รถแทรกเตอร์ ค้นหาเครื่องปั้นของจีน Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bulldozerA bulldozer was employed for leveling the lane.
bulldozerThey are now leveling the road with a bulldozer.

CMU English Pronouncing Dictionary
BULLDOZER    B UH1 L D OW2 Z ER0
BULLDOZERS    B UH1 L D OW2 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bulldozer    (n) bˈuldouzər (b u1 l d ou z @ r)
bulldozers    (n) bˈuldouzəz (b u1 l d ou z @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
推土机[tuī tǔ jī, ㄊㄨㄟ ㄊㄨˇ ㄐㄧ, / ] bulldozer, #30,940 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブル[, buru] (n,adj-no) (1) bull; (2) (abbr) (See ブルドッグ) bulldog; (3) (abbr) (See ブルドーザー) bulldozer; (4) (abbr) (See ブルジョア) bourgeois; bourgeoisie; (P) [Add to Longdo]
ブルドーザー[, burudo-za-] (n) bulldozer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bulldozer \Bull"do`zer\, n.
   One who bulldozes. [Slang]
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bulldozer
   n 1: large powerful tractor; a large blade in front flattens
      areas of ground [syn: {bulldozer}, {dozer}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 bulldozer /buldoze/ 
  bulldozer

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 bulldozer /bɵldozər/
  bulldozer

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top