ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bleeder

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bleeder-, *bleeder*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bleeder[N] คนหน้าเลือด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bleeder(บลีด'เดอะ) n. คนที่เลือดออกง่าย,คนชอบรีดไถคนอื่น,ช่องที่น้ำซึมออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bleederท่อแยกขนาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
bleeder valveลิ้นไล่ลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I should have shot that stupid little bleeder a long time ago.ตกเลือดน้อยโง่เป็นเวลานาน แล้ว ฉันอยากจะที่คุณรู้ว่า How I Won the War (1967)
Okay, come put some pressure on this bleeder for me.โอเค... งั้นมาห้ามเลือดตรงจุดนี้หน่อย Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Suction the bleeders while I clean this up and get a new glove.ดูดเลือดออกระหว่างที่ผมล้างนี่ออกและเอาถุงมือใหม่ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Little bleeder here.มีเลือดออกเล็กน้อยตรงนี้ The Itch (2008)
Whoever the bleeder was, They lost too much to survive.โฟเยต์รึ? Omnivore (2009)
(grunts) okay, okay, we got a bleeder here.OK, OK มีตำแหน่งเลื่อดไหลตรงนี้ Invasion (2009)
Must be another bleeder somewhere.ต้องมีตัวทำให้เลือดไหล อีกแห่งแน่ Black Swan (2009)
I have to open him up, find the bleeder and stitch it.ผมต้องเปิดช่องท้องเขา หาจุดที่เลือดออกและเย็บมัน Bloodletting (2011)
I have to open him up, find the bleeder and stitch it.ผมต้องผ่าตัดเปิดแผลซักหน่อย, หาจุดที่เลือดไหลแล้วเย็บมันซะ Save the Last One (2011)
The bleeder was a left inferior pulmonary vein, which Dr. Davidson just clamped.จุดที่เลือดออกอยู่บริเวณเส้นเลือด Pulmonary vein ตรงจุดที่หมอเดวิดสันเพิ่งจะหนีบไว้ Rise (2011)

Japanese-English: EDICT Dictionary
出血症[しゅっけつしょう, shukketsushou] (n) bleeder's affliction [Add to Longdo]
出血性の人[しゅっけつせいのひと, shukketsuseinohito] (n) bleeder; haemophiliac; hemophiliac [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bleeder \Bleed"er\, n. (Med.)
    (a) One who, or that which, draws blood.
    (b) One in whom slight wounds give rise to profuse or
      uncontrollable bleeding.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bleeder
   n 1: someone who has hemophilia and is subject to uncontrollable
      bleeding [syn: {hemophiliac}, {haemophiliac}, {bleeder},
      {hemophile}, {haemophile}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top