ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bleeder

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bleeder-, *bleeder*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bleeder[N] คนหน้าเลือด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bleeder(บลีด'เดอะ) n. คนที่เลือดออกง่าย,คนชอบรีดไถคนอื่น,ช่องที่น้ำซึมออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bleederท่อแยกขนาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
bleeder valveลิ้นไล่ลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I should have shot that stupid little bleeder a long time ago.ตกเลือดน้อยโง่เป็นเวลานาน แล้ว ฉันอยากจะที่คุณรู้ว่า How I Won the War (1967)
Okay, come put some pressure on this bleeder for me.โอเค... งั้นมาห้ามเลือดตรงจุดนี้หน่อย Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Suction the bleeders while I clean this up and get a new glove.ดูดเลือดออกระหว่างที่ผมล้างนี่ออกและเอาถุงมือใหม่ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Little bleeder here.มีเลือดออกเล็กน้อยตรงนี้ The Itch (2008)
Whoever the bleeder was, They lost too much to survive.โฟเยต์รึ? Omnivore (2009)
(grunts) okay, okay, we got a bleeder here.OK, OK มีตำแหน่งเลื่อดไหลตรงนี้ Invasion (2009)
Must be another bleeder somewhere.ต้องมีตัวทำให้เลือดไหล อีกแห่งแน่ Black Swan (2009)
I have to open him up, find the bleeder and stitch it.ผมต้องเปิดช่องท้องเขา หาจุดที่เลือดออกและเย็บมัน Bloodletting (2011)
I have to open him up, find the bleeder and stitch it.ผมต้องผ่าตัดเปิดแผลซักหน่อย, หาจุดที่เลือดไหลแล้วเย็บมันซะ Save the Last One (2011)
The bleeder was a left inferior pulmonary vein, which Dr. Davidson just clamped.จุดที่เลือดออกอยู่บริเวณเส้นเลือด Pulmonary vein ตรงจุดที่หมอเดวิดสันเพิ่งจะหนีบไว้ Rise (2011)

Japanese-English: EDICT Dictionary
出血症[しゅっけつしょう, shukketsushou] (n) bleeder's affliction [Add to Longdo]
出血性の人[しゅっけつせいのひと, shukketsuseinohito] (n) bleeder; haemophiliac; hemophiliac [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bleeder \Bleed"er\, n. (Med.)
    (a) One who, or that which, draws blood.
    (b) One in whom slight wounds give rise to profuse or
      uncontrollable bleeding.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bleeder
   n 1: someone who has hemophilia and is subject to uncontrollable
      bleeding [syn: {hemophiliac}, {haemophiliac}, {bleeder},
      {hemophile}, {haemophile}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top