Search result for

began

(44 entries)
(0.0082 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -began-, *began*. Possible hiragana form: べがん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
began    [VI] กริยาช่องที่ 2 ของ begin, See also: เริ่มต้น, เริ่ม, Syn. start

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
began(บิแกน') อดีตกาลของbegin

English-Thai: Nontri Dictionary
began(vt) pt และ pp ของ begin

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
began"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.
beganThe fog began to disappear around ten o'clock.
beganAfter 11 o'clock the guests began to leave by twos and threes.
beganThe 1990s began with the Gulf incident.
beganThe 1990s began with the Gulf War.
beganI had not gone a mile when it began to rain.
beganI had hardly walked a mile when it began to thunder.
beganI had hardly walked for a few minutes when it began to rain.
beganLove began to grow between the two.
beganIt began to rain heavily more than three hours ago.
beganThe war began three years later.
beganIt was not until he was forty that he began to study German.
beganAfter 6 p.m. the employees began to disappear.
beganSo friendly was his letter that she was deeply moved and began to cry.
beganThe harassed mule got his back up and began kicking up dust.
beganThe man who nearly drowned began to breathe.
beganAfter we had tea, we began the discussion.
beganThe water hardly began to boil when she added the ingredients.
beganAll of a sudden my mother began to sing.
beganSome of (Rev. Martin Luther) King's supporters began to question his belief in peaceful protests.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
But sometimes in my dreams, I do go back to the strange days of my life which began for me in the South of France.เเต่บางครั้งในความฝันของฉัน... ฉันได้ย้อนกลับไป ถึงช่วงเวลาที่เเปลกประหลาดในชีวิตของฉัน... Rebecca (1940)
Oh, she played the game brilliantly, but after a while, she began to grow careless.โอ้ หล่อนเล่นเกมได้เก่งกาจนัก เเต่ไม่นานหล่อนก็เริ่มจะไม่ระมัดระวัง Rebecca (1940)
I had opened up the seacocks and the water began to come in fast.ผมทำให้ประตูถังอับเฉาเปิดออก และน้ำก็เริ่มไหลเข้ามาอย่างเร็ว Rebecca (1940)
I began to get a peculiar feeling about this trial. I mean, nothing is that positive.ฉันเริ่มที่จะได้รับความรู้สึกที่แปลก ๆ เกี่ยวกับการทดลองนี้ ฉันหมายความว่าไม่มีอะไรที่เป็นบวกว่า 12 Angry Men (1957)
Then the boat began to move... ... slowly off toward the northwest.จากนั้นเรือเริ่มที่จะย้าย ช้าออกไปทางทิศตะวันตกเฉียง เหนือ The Old Man and the Sea (1958)
Then he began to pity the great fish he had hooked.จากนั้นเขาก็เริ่มที่จะสงสาร ปลาที่ดีที่เขาเคยติดยาเสพติด The Old Man and the Sea (1958)
After that, he began to dream of the long yellow beach... ... and he saw the first of the lions.หลังจากนั้นเขาก็เริ่มที่จะฝัน ชายหาดยาวสีเหลือง และเขาเห็นครั้งแรกของสิงโต The Old Man and the Sea (1958)
- They began to kill me with worry.ยิ่งไปกว่านั้น. How I Won the War (1967)
I picked up a pad and pencil and began to draw. Look, I...ผมหยิบแผ่นกระดาษกับดินสอขึ้นมา แล้วก็เริ่มวาดรูป The Little Prince (1974)
I began to realize I didn't really understand anything.ผมเริ่มคิดได้ว่า จริง ๆแล้วผมไม่เข้าใจอะไรเลย The Little Prince (1974)
- He's hated us since the world began.- มันมีอคติกับเราเสมอ The Little Prince (1974)
He took his huge penis from out of his trousers and began to masturbateเขาหยิบ penis ใหญ่โตของเขา .จากออกกางเกง of his และเริ่มต้นถึง masturbate Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He caressed it gently, opened and closed the cheeks began to suck it greedlilyเขาการสัมผัสมันสุภาพบุรุษt, open and ที่ปิดแก้ม... ...เริ่มต้นเพื่อดูดมัน greedlily Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Prison band was there and they began to wailวงคุกอยู่ในนั้นและพวกเขาเริ่มคร่ำครวญ The Blues Brothers (1980)
The band was jumping and the joint began to swingวงกำลังกระโดดและรอยต่อเริ่มที่จะแกว่ง The Blues Brothers (1980)

CMU English Pronouncing Dictionary
BEGAN    B IH0 G AE1 N
BEGAN    B IY0 G AE1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
began    (v) (b i1 g a1 n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
延べ金;延金[のべがね, nobegane] (n) sheet metal; dagger; sword [Add to Longdo]
同期生[どうきせい, doukisei] (n) (1) classmate; graduates in the same class; (2) wrestlers who began their professional careers in the same tournament (sumo) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Begin \Be*gin"\, v. i. [imp. & p. p. {Began}, {Begun}; p. pr. &
   vb. n. {Beginning}.] [AS. beginnan (akin to OS. biginnan, D.
   & G. beginnen, OHG. biginnan, Goth., du-ginnan, Sw. begynna,
   Dan. begynde); pref. be- + an assumed ginnan. [root]31. See
   {Gin} to begin.]
   1. To have or commence an independent or first existence; to
    take rise; to commence.
    [1913 Webster]
 
       Vast chain of being! which from God began. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To do the first act or the first part of an action; to
    enter upon or commence something new, as a new form or
    state of being, or course of action; to take the first
    step; to start. "Tears began to flow." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       When I begin, I will also make an end. --1 Sam. iii.
                          12.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top