ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

backhanded

B AE1 K HH AE2 N D IH0 D   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backhanded-, *backhanded*, backhand, backhande
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backhanded[ADJ] พลิกมือกลับ, See also: กลับทิศทาง
backhanded[ADJ] อ้อมค้อม, See also: ลังเล, อิดเอื้อน, Syn. ambiguous

English-Thai: Nontri Dictionary
backhanded(adj) หลังมือ,ไปด้านซ้าย,คดโกง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That prison warden used backhanded ways to chase the previous warden out and take his position!พัศดีคนนั้นเขาใช้วิธีสกปรก เพื่อเขี่ยพัศดีคนเก่าออกแล้วมาทำหน้าที่แทน! Orutorosu no inu (2009)
Look at you, stepping all over me in a backhanded way.นี่นายประชดฉันอยู่ใช่มั๊ย Episode #1.14 (2010)
I suppose I should take that as sort of a backhanded compliment, huh?ฉันควรจะเอาไปใช้ เป็นอุปกรณ์สำรองนะ ว่ามั้ย Leave It to Beavers (2012)
That is a good point. Backhanded compliment.นั่นคือจุดที่ดี ชมเชยประชด Lone Survivor (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
BACKHANDED B AE1 K HH AE2 N D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
backhanded (j) bˈækhændɪd (b a1 k h a n d i d)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Backhanded \Back"hand`ed\, a.
   1. With the hand turned backward; as, a backhanded blow.
    [1913 Webster]
 
   2. Indirect; awkward; insincere; sarcastic; as, a backhanded
    compliment.
    [1913 Webster]
 
   3. Turned back, or inclining to the left; as, backhanded
    letters.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 backhanded \back"hand`ed\, a. & adv. (Sport)
   Stroked with a backhand[2]; as, a backhanded drive.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 backhanded
   adj 1: (of racket strokes) made across the body with back of
       hand facing direction of stroke [syn: {backhand(a)},
       {backhanded}] [ant: {forehand(a)}, {forehanded}]
   2: roundabout or ambiguous; "attacks from that source amounted
     to a backhanded compliment to his integrity"; "a backhanded
     and dishonest way of reaching his goal"

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top