ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apprenticed

AH0 P R EH1 N T AH0 S T   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apprenticed-, *apprenticed*, apprentic, apprentice
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You see, I apprenticed as a tool and die maker in Germany.เห็นยัง ฉันเคยฝึกงานเป็นช่างแกะแม่พิมพ์ในเยอรมัน Rescue Dawn (2006)
You know, I apprenticed out to a lot of people when I was younger.เชื่อไหมว่าผมฝึกงานกับหลายคน สมัยที่ผมอายุยังน้อย It Might Get Loud (2008)
I apprenticed under Alastair in hell just like your brother.ฉันฝึกกับอลาสแตร์ในนรก Caged Heat (2010)
He was apprenticed in the armory.เขาทำงานเป็นผู้ช่วยในคลังอาวุธ Dark Wings, Dark Words (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
APPRENTICED AH0 P R EH1 N T AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apprenticed (v) ˈəprˈɛntɪst (@1 p r e1 n t i s t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apprentice \Ap*pren"tice\, v. t. [imp. & p. p. {Apprenticed}; p.
   pr. & vb. n. {Apprenticing}.]
   To bind to, or put under the care of, a master, for the
   purpose of instruction in a trade or business.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apprenticed
   adj 1: bound by contract [syn: {apprenticed}, {articled},
       {bound}, {indentured}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top