ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apprenticed

AH0 P R EH1 N T AH0 S T   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apprenticed-, *apprenticed*, apprentic, apprentice
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You see, I apprenticed as a tool and die maker in Germany.เห็นยัง ฉันเคยฝึกงานเป็นช่างแกะแม่พิมพ์ในเยอรมัน Rescue Dawn (2006)
You know, I apprenticed out to a lot of people when I was younger.เชื่อไหมว่าผมฝึกงานกับหลายคน สมัยที่ผมอายุยังน้อย It Might Get Loud (2008)
I apprenticed under Alastair in hell just like your brother.ฉันฝึกกับอลาสแตร์ในนรก Caged Heat (2010)
He was apprenticed in the armory.เขาทำงานเป็นผู้ช่วยในคลังอาวุธ Dark Wings, Dark Words (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
APPRENTICED AH0 P R EH1 N T AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apprenticed (v) ˈəprˈɛntɪst (@1 p r e1 n t i s t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apprentice \Ap*pren"tice\, v. t. [imp. & p. p. {Apprenticed}; p.
   pr. & vb. n. {Apprenticing}.]
   To bind to, or put under the care of, a master, for the
   purpose of instruction in a trade or business.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apprenticed
   adj 1: bound by contract [syn: {apprenticed}, {articled},
       {bound}, {indentured}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top