ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acervate

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acervate-, *acervate*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acervate(อะเซอ' เชท) adj. งอกเป็นกลุ่ม
coacervaten. ชั้นที่เกาะตัวแน่นของของเหลว v. ทำให้เกาะตัวแน่น,เกาะตัวแน่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コアセルベート[, koaserube-to] (n) coacervate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acervate \A*cer"vate\, v. t. [L. acervatus, p. p. of acervare to
   heap up, fr. acervus heap.]
   To heap up. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acervate \A*cer"vate\, a.
   Heaped, or growing in heaps, or closely compacted clusters.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acervate
   adj 1: pertaining to a growth of fungi that forms a heaped-up
       mass; "acervate fungous sporophores"

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top