ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acervate

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acervate-, *acervate*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acervate(อะเซอ' เชท) adj. งอกเป็นกลุ่ม
coacervaten. ชั้นที่เกาะตัวแน่นของของเหลว v. ทำให้เกาะตัวแน่น,เกาะตัวแน่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コアセルベート[, koaserube-to] (n) coacervate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acervate \A*cer"vate\, v. t. [L. acervatus, p. p. of acervare to
   heap up, fr. acervus heap.]
   To heap up. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acervate \A*cer"vate\, a.
   Heaped, or growing in heaps, or closely compacted clusters.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acervate
   adj 1: pertaining to a growth of fungi that forms a heaped-up
       mass; "acervate fungous sporophores"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top