ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accursed

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accursed-, *accursed*, accurs, accurse
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accursed(อะเคอร์' ซิค) adj. ถูกสาปแช่ง, เคราะห์ร้าย, น่าชิงชัง, อัปรีย์. -accursedness n., Syn. cursed, doomed, condemned)

English-Thai: Nontri Dictionary
accursed(adj) ถูกแช่ง,ถูกสาป,เคราะห์ร้าย,อัปรีย์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
! Stop! Accursed one...หยุด ถูกสาป... Demonology (2009)
Is there no end to this accursed forest? !มีการสิ้นสุดของป่าถูกสาปนี้ไม่ได้หรือไม่! The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
I've spent enough Elvish blood in defence of this ... accursed land.ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดรแอนดุวีl ฉันจะไป The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
And every other tragedy that has befallen their accursed country.รวมไปถึงโศกนาฎกรรมอย่างอื่น ที่เกิดกับดินแดนต้องสาปนั่น The House of Black and White (2015)
Nor you... once I take it from this accursed city.ท่านก็เช่นกัน เมื่อเราชิงมันไป จากเมืองอัปรีย์นี่ Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accursed    (j) ˈəkˈɜːʳsɪd (@1 k @@1 s i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
呪わしい[のろわしい, norowashii] (adj-i) hateful; accursed [Add to Longdo]
罰当たり;罰当り[ばちあたり, bachiatari] (adj-na,n,adj-no) damned; cursed; accursed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accursed \Ac*cursed"\, Accurst \Ac*curst"\, p. p. & a.
   Doomed to destruction or misery; cursed; hence, bad enough to
   be under the curse; execrable; detestable; exceedingly
   hateful; -- as, an accursed deed. --Shak. -- {Ac*curs"ed*ly},
   adv. -- {Ac*curs"ed*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accursed
   adj 1: under a curse [syn: {accursed}, {accurst}, {maledict}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top