ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accursed

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accursed-, *accursed*, accurs, accurse
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accursed(อะเคอร์' ซิค) adj. ถูกสาปแช่ง, เคราะห์ร้าย, น่าชิงชัง, อัปรีย์. -accursedness n., Syn. cursed, doomed, condemned)

English-Thai: Nontri Dictionary
accursed(adj) ถูกแช่ง,ถูกสาป,เคราะห์ร้าย,อัปรีย์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
! Stop! Accursed one...หยุด ถูกสาป... Demonology (2009)
Is there no end to this accursed forest? !มีการสิ้นสุดของป่าถูกสาปนี้ไม่ได้หรือไม่! The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
I've spent enough Elvish blood in defence of this ... accursed land.ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดรแอนดุวีl ฉันจะไป The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
And every other tragedy that has befallen their accursed country.รวมไปถึงโศกนาฎกรรมอย่างอื่น ที่เกิดกับดินแดนต้องสาปนั่น The House of Black and White (2015)
Nor you... once I take it from this accursed city.ท่านก็เช่นกัน เมื่อเราชิงมันไป จากเมืองอัปรีย์นี่ Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accursed (j) ˈəkˈɜːʳsɪd (@1 k @@1 s i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
呪わしい[のろわしい, norowashii] (adj-i) hateful; accursed [Add to Longdo]
罰当たり;罰当り[ばちあたり, bachiatari] (adj-na,n,adj-no) damned; cursed; accursed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accursed \Ac*cursed"\, Accurst \Ac*curst"\, p. p. & a.
   Doomed to destruction or misery; cursed; hence, bad enough to
   be under the curse; execrable; detestable; exceedingly
   hateful; -- as, an accursed deed. --Shak. -- {Ac*curs"ed*ly},
   adv. -- {Ac*curs"ed*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accursed
   adj 1: under a curse [syn: {accursed}, {accurst}, {maledict}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top