ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accruals

AH0 K R UW1 AH0 L Z   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accruals-, *accruals*, accrual
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา accruals มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *accruals*)
English-Thai: Longdo Dictionary
accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accrual(อะครู' เอิล) n. กระบวนการเพิ่มหรืองอก, สิ่งที่เพิ่ม, Syn. growth, increase)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accrual basis accountingการบัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง [TU Subject Heading]
Accrualค้างรับค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrual basisเกณฑ์ค้างรับค้างจ่าย, เกณฑ์สิทธิ [การบัญชี]
Accrual Basisหลักเงินค้าง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
accrual periodระยะเวลาสะสม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If one of them betrays the principles of the accrual of money and power,ถ้าหนึ่งในนั้นมีใครทรยศต่อหลักปฏิบัติ ของการแสวงหาเงินและอำนาจ Shooter (2007)
If one of them betrays the principles of the accrual...ถ้าหนึ่งในนั้นมีใครทรยศต่อหลักปฏิบัติ... Shooter (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้างรับค้างจ่าย[n. exp.] (khāng rap khāng jāi) EN: accrual   

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCRUAL    AH0 K R UW1 AH0 L
ACCRUALS    AH0 K R UW1 AH0 L Z
NONACCRUAL    N AA2 N AH0 K R UW1 AH0 L

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfall {m} (Dividende; Erbschaft); Entstehung {f} (Anspruch)accrual [Add to Longdo]
Auflaufen {n} (Zinsen)accrual [Add to Longdo]
Auflösung von Rechnungsabgrenzungspostenamortization of accruals and deferrals [Add to Longdo]
Fälligkeitstag {m}accrual date [Add to Longdo]
Periodenrechnung {f}accruals accounting [Add to Longdo]
Rechnungsabgrenzung {f}accrual and deferral [Add to Longdo]
Rückstellung {f} [econ.]accrual [Add to Longdo]
Zuwachs {m}accrual [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top