Search result for

sorely

S AO1 R L IY0   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sorely-, *sorely*, sore
Some results are hidden.
configure
Language
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sorely(adv) อย่างมากมาย, See also: อย่างเร่งด่วน, อย่างเจ็บปวด, Syn. extremely, severely

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For I am sorely needed here at the ashram.ผมปฏิบัติธรรม... ...ที่นี่... ...ในอารามแห่งแสง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Then I shall venture none... however sorely I am tempted.งั้นฉันก็ไม่กล้าเสี่ยงหรอก ยังไงฉันก็ไม่อยากถูกล่อลวงอย่างเจ็บแสบ Episode #1.6 (1995)
I am sorely afeared that we shall starve ere the spring breezes stir the land again.ฉันกลัวว่า เราอาจจะต้องอด จนกว่า ฤดูใบไม้ผลิจะมาถึงอีกครั้ง The Education of Little Tree (1997)
Lewis, you will be sorely missed.ลูอิส, เราจะระลึกถึงคุณอย่างยิ่ง. V for Vendetta (2005)
I'm sorely tempted to accept that offer...ข้ายังแหยง ที่จะยอมรับได้ว่ะ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
You'd have been sorely missed in the old cubicle, I can tell you that.คุณจะได้รับการพลาดอย่างมากในกุฏิเก่าผมสามารถบอกคุณได้ว่า Revolutionary Road (2008)
I think the chives will give it the bite it's so sorely lacking.ผมว่า กุ้ยช่าย ทำให้มันกินง่ายขึ้น Everybody Says Don't (2009)
Sorry, Mr Stark, do you honestly expect us to believe that that was a bodyguard in a suit that conveniently appeared, despite the fact that you sorely despise bodyguards?ประทานโทษ มิสเตอร์ สตาร์ค.. แต่คุณคิดว่าพวกเราควรจะเชื่อในสิ่งที่คุณพูดรึ? นั้นเป็นบอดี้การ์ดของผมที่สวมชุดเกราะ Iron Man 2 (2010)
If you think that I would let that monster Cunth... touch one hair on Vicki's head... then you're sorely mistaken.ถ้านายคิดว่าฉันจะให้ไอ้บ้า คานทร์ มาแตะวิคกี้ได้ละก็ นายคิดผิดแล้ว MacGruber (2010)
A woman of modest taste, sorely missed.พลาดชิบหาย อีนี่แม่งมีรสชาติเซ็กส์แค่พอประมาณ The Thing in the Pit (2010)
And if you think I am going to sit back and watch you throw your life away on a redheaded dead girl you are sorely mistaken.และถ้าลูกคิดว่า แม่จะทนนั่ง มองดูลูกใช้ชีวิต อยู่กับนังซากศพผมแดง ลูกคิดผิดแล้วล่ะ Evil Is Going On (2010)
You have gathered important people here, but the banquet is sorely lacking!ท่านได้รวบรวมคนสำคัญๆ มาที่นี่แล้วหรือ แต่ว่าคนยังไม่ค่อยมาเลยครับ Dong Yi (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SORELY S AO1 R L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sorely (a) sˈɔːliː (s oo1 l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
leidgeprüft { adj }sorely afflicted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うずうず[uzuuzu] (n, adv, vs) (on-mim) sorely tempted; itching to do something; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sorely \Sore"ly\, adv.
   In a sore manner; grievously; painfully; as, to be sorely
   afflicted.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sorely
   adv 1: to a great degree; "I missed him sorely"; "we were sorely
       taxed to keep up with them"
   2: in or as if in pain; "she moved painfully forward"; "sorely
     wounded" [syn: {painfully}, {sorely}] [ant: {painlessly}]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top