ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incest

IH1 N S EH2 S T   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incest-, *incest*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incest[N] การร่วมประเวณีระหว่างผู้ใกล้ชิดทางพันธุกรรมอย่างมาก
incestuous[ADJ] เกี่ยวกับการร่วมประเวณีของผู้มีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมกันมาก, Syn. abusive, depraved, interbred
incestuous[ADJ] ซึ่งมีความผิดจากการร่วมประเวณีของผู้มีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมมาก, Syn. abusive, depraved, interbred

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incest(อิน' เซสทฺ) n. การร่วมประเวณีระหว่างหญิงชายที่มีบิดามารดาเดียวกัน
incestuous(อินเซส' ชุเอิส) adj. เกี่ยวกับการร่วมประเวณีระหว่างหญิงชายที่มีบิดามารดาเดียวกัน, ซึ่งมีความผิดจากการร่วมประเวณีดังกล่าว., See also: incestuously adv. incestuousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
incest(n) การร่วมประเวณีโดยผิดประเพณี
incestuous(adj) เป็นการร่วมประเวณีที่ผิดประเพณี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incestการร่วมประเวณีกับญาติสนิท, การร่วมเพศกับญาติสนิท (ที่กฎหมายห้ามมิให้สมรสกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incestการสมสู่ร่วมสายโลหิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incestการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว [TU Subject Heading]
Incestการร่วมเพศในระหว่างญาติ, ความสัมพันธ์ทางเพศกับพี่น้องเดียวกัน, เพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลร่วมสายโลหิต [การแพทย์]
Incest victimsผู้ถูกข่มขืนจากบุคคลในครอบครัว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"...copulate indescriminately, incestuously and sodomisticallyสังวาส indescriminately ,\ Nincestuously และ sodomistically Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He says it feels almost like committing incest.เขาบอกว่ามันเหมือนการมีเซ็กส์กับพี่กับน้องน่ะ Everybody Has a Little Secret (2004)
it's incest.นั่นมันการหลับนอนกับพี่น้องนะ How Betty Got Her Grieve Back (2007)
You left Charming because it was incestuous, backward, and small-minded.เธอหนีจากชาร์มมิ่งไป เพราะเรื่อง มีเพศสัมพันธ์กันญาติสนิท สติสตางค์ไม่ดี ใจแคบ Patch Over (2008)
And even sadder when that same queen is charged with adultery and incest.และน่าเศร้ายิ่งกว่า เมื่อราชินีถูกจับข้อหาคบชู้ และมีความสัมพันธ์ระหว่างสายเลือด The Other Boleyn Girl (2008)
The charge is that in the 28th year of the reign of our sovereign Henry king of England, his wife, the queen being seduced by the Devil did knowingly commit incest, high treason and offenses against God.ในปีที่ 28 ของการครองราชย์ ของพระเจ้าเฮนรี่ กษัตริย์แห่งอังกฤษ พระชายา ซึ่งก็คือราชินีแห่งอังกฤษ... ได้ถูกครอบงำจากปิศาจร้าย The Other Boleyn Girl (2008)
Right up there with incest and bestiality.พอๆ กับมีไรในครอบครัว หรือกับสัตว์ Hard-Hearted Hannah (2009)
Dima is the victim of artificial incest.ดีม่าเป็นผู้รับเคราะห์ - จากการร่วมเพศของพี่น้องโคลน Womb (2010)
And now we're as dysfunctional and incestuous as the cast of The Brady Bunch.แต่ตอนนี้เรากลับเข้ากันไม่ได้เลย เหมือนนักแสดงที่เล่น The Brady Bunch Romantic Expressionism (2010)
That's incest.มันผิดประเวณี Episode #1.18 (2010)
Was it the gripping tale of teen incest or just the general fine quality of the prose?ชอบที่เนื้อเรื่องเมียหลวง เมียน้อย หรือชอบที่ภาษาสละสลวย Shattered Bass (2011)
Fact. Incest is only taboo because of the potential for genetically-morbid offspring.อันที่จริง มีเซ็กส์ในครอบครัวมันเป็นสิ่งต้องห้าม เพราะทำให้ลูกหลานเป็นโรคทางพันธุกรรม Me and the Devil (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incestImagine, for the sake of argument, a tribal group in which mother-son incest was countenanced.

CMU English Pronouncing Dictionary
INCEST    IH1 N S EH2 S T
INCESTUOUS    IH2 N S EH1 S CH W AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incest    (n) ˈɪnsɛst (i1 n s e s t)
incestuous    (j) ˈɪnsˈɛstjuəʴs (i1 n s e1 s t y u@ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乱伦[luàn lún, ㄌㄨㄢˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] incest; immorality; depravity; fornication [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inzesttabu {n}incest taboo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インセスト[, insesuto] (n) incest [Add to Longdo]
インセストタブー[, insesutotabu-] (n) incest taboo [Add to Longdo]
近親相姦[きんしんそうかん, kinshinsoukan] (n,adj-no) incest [Add to Longdo]
畜生道[ちくしょうどう, chikushoudou] (n) (1) {Buddh} (See 六道) animal realm; (2) unforgivable action; indefensible lifestyle; (3) incest [Add to Longdo]
破倫[はりん, harin] (n) immorality; incest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incest \In"cest\, n. [F. inceste, L. incestum unchastity,
   incest, fr. incestus unchaste; pref. in- not + castus chaste.
   See {Chaste}.]
   The crime of cohabitation or sexual intercourse between
   persons related within the degrees wherein marriage is
   prohibited by law; broadly, sexual relations between closely
   related persons, usually taken as first cousins or closer.
   --Shak.
   [1913 Webster +PJC]
 
   {Spiritual incest}. (Eccl. Law)
   (a) The crime of cohabitation committed between persons who
     have a spiritual alliance by means of baptism or
     confirmation.
   (b) The act of a vicar, or other beneficiary, who holds two
     benefices, the one depending on the collation of the
     other.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incest
   n 1: sexual intercourse between persons too closely related to
      marry (as between a parent and a child)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 incest /insɛst/
  incest

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top