ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hurrah!

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hurrah!-, *hurrah!*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hurrah! มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hurrah!*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hurrah!ไชโย! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Hurrah!เย้! Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
Hurrah!ฮุ้ล่า! Chuck Versus the Ring (2009)
Hurrah!ฮุ้ล่า! Chuck Versus the Ring (2009)
♪ Down with the traitor Up with the star ♪Hurrah, boys, hurrah! ? Down with the traitor The Undefeated (1969)
Yay!Hurrah! A Flight to Remember (1999)
♪ A thousand girls would dance each day ♪ ♪ With lots of hip-hip-hip hooray!Tausend Mädchen tanzten jeden Tag Mit viel Hip-Hip-Hip-Hurrah! Resolution (2012)

Japanese-English: EDICT Dictionary
万丈[ばんじょう, banjou] (n) hurrah!; long life; congratulations; full vent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurrah \Hur*rah"\ Hurra \Hur*ra"\, interj. [Cf. G., Dan., & Sw.
   hurra. Cf. {Huzza}.]
   A word used as a shout of joy, triumph, applause,
   encouragement, or welcome.
   [1913 Webster]
 
      Hurrah! hurrah! for Ivry and Henry of Navarre.
                          --Macaulay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurrah \Hur*rah"\, n.
   A cheer; a shout of joy, etc.
   [1913 Webster]
 
   {Hurrah's nest}, state of utmost confusion. [Colloq. U.S.]
    [1913 Webster]
 
       A perfect hurrah's nest in our kitchen. --Mrs.
                          Stowe.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurrah \Hur*rah"\, v. i.
   To utter hurrahs; to huzza.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurrah \Hur*rah"\, v. t.
   To salute, or applaud, with hurrahs.
   [1913 Webster]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 hurrah /huraː/
  hooray

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top