ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abstinent

AE1 B S T AH0 N AH0 N T   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abstinent-, *abstinent*
English-Thai: Longdo Dictionary
abstinent(adj) ที่ค่อยๆกินอย่างไม่มูมมาม, ที่สามารถระงับอารมณ์หรือความอยากได้ดี เช่น the longer the intake, the greater the likelihood that a patient will stay continuously abstinent even after termination of alcohol deterrents.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You said that you'd been abstinent for the last three years.นายบอกว่า นายเก็บตัว มาสามปีแล้ว Hard-Hearted Hannah (2009)
I know asking high school seniors to be abstinent is like asking a porcupine to poop goat cheese.การขอความร่วมมือจากศิษย์เก่าของโรงเรียน ก็เหมือน ขอให้เม่นขี้ใส่เนยแพะ ไม่เข่าท่าเลย 17 Again (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
ABSTINENT AE1 B S T AH0 N AH0 N T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abstinent {adj}abstinent [Add to Longdo]
abstinent; enthaltsam {adj}teetotal [Add to Longdo]
enthaltsam {adj} | enthaltsamer | am enthaltsamstenabstinent | more abstinent | most abstinent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abstinent \Ab"sti*nent\, a. [F. abstinent, L. abstinens, p. pr.
   of abstinere. See {Abstain}.]
   Refraining from indulgence, especially from the indulgence of
   appetite; abstemious; continent; temperate. --Beau. & Fl.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abstinent \Ab"sti*nent\, n.
   1. One who abstains.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eccl. Hist.) One of a sect who appeared in France and
    Spain in the 3d century.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abstinent
   adj 1: self-restraining; not indulging an appetite especially
       for food or drink; "not totally abstinent but abstemious"
       [syn: {abstinent}, {abstentious}]
   n 1: a person who refrains from drinking intoxicating beverages
      [syn: {abstainer}, {abstinent}, {nondrinker}] [ant:
      {drinker}, {imbiber}, {juicer}, {toper}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 abstinent /apstiːnɛnt/
  abstinent; teetotal

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top