Search result for

-graciously-

G R EY1 SH AH0 S L IY0   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: graciously, *graciously*
Some results are hidden.
configure
Language
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
graciously(adv) อย่างงดงาม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Two days into Tibet's western frontier and we are graciously kicked out.แค่สองวันที่ทิเบตตะวันตก เราก็ถูกไล่ออกมาอย่างสมเกียรติ Seven Years in Tibet (1997)
In the lounge, waiting to welcome them graciously to our home.อยู่ในห้อง รอต้อนรับสู่บ้านเราอย่างสง่างาม Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Take, for example, this sandwich and coffee you so graciously offer me.นี่นะ! อย่างเช่น นี่คือแซนวิสและกาแฟ ที่คุณชวนให้ผมดื่ม. Transporter 2 (2005)
My lord, if your son made these accusations because he's afraid to fight me, then I will graciously accept his withdrawal.ฝ่าบาท ถ้าองค์ชายตั้งข้อกล่าวหานี้มา เนื่องจากไม่ต้องการสู้กับกระหม่อม ถ้างั้นกระหม่อมก็พร้อมยอมรับการถอนตัวขององค์ชาย Valiant (2008)
Lord Mountbatten has graciously agreed to represent the interest of the crown in this matter.ลอร์ดเมานท์บาทเทน มีความกรุณาที่จะเป็นตัวแทน ในเรื่องผลประโยชน์ของเกียรติในเรื่องนี้ The Bank Job (2008)
While I was on the trip you so graciously gave me I found it again.ฮัลโหล? The Goodbye Gossip Girl (2009)
- No. - Then I graciously accept...-ไม่ งั้นกระผมขอน้อมรับ... Meet the New Boss (2011)
Birkhoff's located Tony's son, and he's graciously agreed to let us use one of his cars.เบิกฮอฟได้ทำแหน่งของลูกชายโทนี่แล้ว และเขาตกลงจะให้เราใช้รถของเขาด้วย Game Change (2011)
This gem, this Shangri-La graciously invites the Ethiopian refugees to enjoy safe lodging and cool ocean breezes on its sand-swept beaches.อัญมณีแห่งนี้ แชงกรีล่าแห่งนี้ ขอต้อนรับผู้ลี้ภัยชาวเอธิโอเปียทุกคน มาเพลิดเพลินกับความปลอดภัย และลมเย็นมหาสมุทร Geography of Global Conflict (2011)
Military coup! The tropical paradise of Somalia graciously yields.สวรรค์เขตร้อนแห่งโซมาเลียยินดีต้อนรับ Geography of Global Conflict (2011)
Together with the elders of the anti-government movement, who, might I add, graciously listened to our pleas, have managed to avert the most serious crisis in the history of our nation.กับเหล่าผู้นำการต่อต้านรัฐบาล ผู้ซึ่ง ได้รับฟังคำร้องขอจากเราในที่สุด เพื่อหาเเนวทางแก้ปัญหา วิกฤตการที่ร้ายแรงที่สุด Resident Evil: Damnation (2012)
But since I work in the afternoons, when you oh so graciously offered to watch her for that oh so brief window of time, แต่ ตั้งแต่ฉันทำงาน ในทุกตอนบ่าย เมื่อคุณมี น้ำใจมากเสนอ ที่ดูเอมม่าสำหรับนั่น โอ้ สรุปสั้นๆเลยละกัน Guys, Interrupted (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
graciouslyShe held back her anger, and smiled graciously.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GRACIOUSLY G R EY1 SH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
graciously (a) grˈɛɪʃəsliː (g r ei1 sh @ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Graciously \Gra"cious*ly\, adv.
   1. In a gracious manner; courteously; benignantly. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Fortunately; luckily. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 graciously
   adv 1: in a gracious or graceful manner; "he did not have a
       chance to grow up graciously" [syn: {graciously},
       {gracefully}] [ant: {gracelessly}, {ungracefully},
       {ungraciously}, {woodenly}]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top