ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-brownie-

B R AW1 N IY0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: brownie, *brownie*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brownie[N] เค้กบราวนี่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brownie(เบรา'นี) n. เจ้าพระภูมิ,ขนมช็อกโกแลตเล็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
brownie(n) เทพยดา,พระภูมิ,ขนมบราวนี่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A brownie, some milk...บราวนี่ หรือ นม... Dirty Dancing (1987)
Okay, Brownie, you get up there with them. Keep your shit together.ควบคุมที่นี่ไว้ ให้ฉันมีโอกาสไปก่อน Casualties of War (1989)
Brownie, let's didi.ไปเถอะเรา Casualties of War (1989)
- It ain't nothing, Brownie.- รอดสิน่า - แน่ใจเหรอ Casualties of War (1989)
No sweat, Brownie.ไม่มีปัญหา Casualties of War (1989)
What do you hear about Brownie?บราวน์เป็นไงบ้างจ่า Casualties of War (1989)
Brownie could make me laugh, man.บราวน์มันจอมตลกเลย Casualties of War (1989)
You know I never knew a far-out spade dude like Brownie before Brownie.รู้มั้ย.. ฉันไม่เคยพบใคร ฟุ่มเฟือยอารมณ์ขันอย่างนี้ จนกระทั่งพบมันนี่แหละ Casualties of War (1989)
They knew about the snipers, and they just let them zap Brownie.รู้ว่ามีคนซุ่มยิงแต่ปล่อยให้ยิงบราวน์ Casualties of War (1989)
Brownie would kick your ass on this.ถ้าบราวน์อยู่จ่าถูกอัดแน่ Casualties of War (1989)
Brownie ain't on my frequency no more. Brownie's dead.บราวน์อยู่คนละโลกกับฉันแล้ว Casualties of War (1989)
If that's one of your special brownies, don't let any of the dolphins eat that.และถ้านั่นเป็นบราวนี่ผสมกัญชาของแก ห้ามให้ปลาโลมากินเด็ดขาดนะ 50 First Dates (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brownieYou'll get brownie points if you respond quickly.
brownieYou might just chalk up some brownie points.

CMU English Pronouncing Dictionary
BROWNIE    B R AW1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brownie    (n) brˈauniː (b r au1 n ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heinzelmännchen {n} | Heinzelmännchen {pl}brownie | brownies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brownie \Brown"ie\, n. [So called from its supposed tawny or
   swarthy color.]
   An imaginary good-natured spirit, who was supposed often to
   perform important services around the house by night, such as
   thrashing, churning, sweeping. [Scot.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Brownie
   n 1: a junior Girl Scout
   2: (folklore) fairies that are somewhat mischievous [syn: {elf},
     {hob}, {gremlin}, {pixie}, {pixy}, {brownie}, {imp}]
   3: square or bar of very rich chocolate cake usually with nuts

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top