ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-atavism-

AE1 T AH0 V IH0 Z AH0 M   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: atavism, *atavism*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atavism(แอท'ทะวิสซึม) n. การปรากฎลักษณะของบรรพบุรุษที่ขาดหายไปบางชั่วคน, สัตว์หรือพืชที่มีลักษณะดังกล่าว, การกลับคืนมาของลักษณะดังกล่าว. -atavist n. (reversion to an earlier type)

CMU English Pronouncing Dictionary
ATAVISM AE1 T AH0 V IH0 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
atavism (n) ˈætəvɪzəm (a1 t @ v i z @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atavismus {m} [biol.]; Entwicklungsrückschlag {m}; Rückschlag {m}atavism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Atavism \At"a*vism\, n. [L. atavus an ancestor, fr. avus a
   grandfather.]
   1.
    (a) The recurrence, or a tendency to a recurrence, of the
      original type of a species in the progeny of its
      varieties; resemblance to remote rather than to near
      ancestors; reversion to the original form.
    (b) (Biol.) The recurrence of any peculiarity or disease
      of an ancestor in a subsequent generation, after an
      intermission for a generation or two.
      [1913 Webster]
 
         Now and then there occur cases of what
         physiologists call atavism, or reversion to an
         ancestral type of character.   --J. Fiske
      [1913 Webster]
 
   2. recurrence of or reversion to a past style, outlook,
    approach, or manner.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 atavism
   n 1: a reappearance of an earlier characteristic [syn:
      {atavism}, {reversion}, {throwback}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top