ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-atavism-

AE1 T AH0 V IH0 Z AH0 M   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: atavism, *atavism*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atavism(แอท'ทะวิสซึม) n. การปรากฎลักษณะของบรรพบุรุษที่ขาดหายไปบางชั่วคน, สัตว์หรือพืชที่มีลักษณะดังกล่าว, การกลับคืนมาของลักษณะดังกล่าว. -atavist n. (reversion to an earlier type)

CMU English Pronouncing Dictionary
ATAVISM AE1 T AH0 V IH0 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
atavism (n) ˈætəvɪzəm (a1 t @ v i z @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atavismus {m} [biol.]; Entwicklungsrückschlag {m}; Rückschlag {m}atavism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Atavism \At"a*vism\, n. [L. atavus an ancestor, fr. avus a
   grandfather.]
   1.
    (a) The recurrence, or a tendency to a recurrence, of the
      original type of a species in the progeny of its
      varieties; resemblance to remote rather than to near
      ancestors; reversion to the original form.
    (b) (Biol.) The recurrence of any peculiarity or disease
      of an ancestor in a subsequent generation, after an
      intermission for a generation or two.
      [1913 Webster]
 
         Now and then there occur cases of what
         physiologists call atavism, or reversion to an
         ancestral type of character.   --J. Fiske
      [1913 Webster]
 
   2. recurrence of or reversion to a past style, outlook,
    approach, or manner.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 atavism
   n 1: a reappearance of an earlier characteristic [syn:
      {atavism}, {reversion}, {throwback}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top