ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-迟早-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 迟早, *迟早*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迟早[chí zǎo, ㄔˊ ㄗㄠˇ, / ] sooner or later, #10,040 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those policemen will get you as soon as it's daylight.[CN] 警察迟早会捉到你的 The 39 Steps (1935)
- I think I'd sooner sleep on the train.[CN] -我猜我迟早要在火车上睡 The Lady Vanishes (1938)
Murder's never perfect. Always comes apart sooner or later.[CN] 谋杀永远不会完美 迟早揭发 Double Indemnity (1944)
Keeping this up's no good. He'll find out sometime.[CN] 这样下去不是办法 他迟早会发现的 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Dammit, I can't get hit on the head.[CN] 我早就料到迟早会这样 Episode #1.7 (2004)
- He will, I know he will.[CN] - 他会死的 迟早会 我有直觉 Detour (1945)
There's no doubt about his department.[CN] 这是迟早的事 The 39 Steps (1935)
I knew this day would come. I knew you would pay the price.[CN] 我早就料到你迟早会踢到铁板 Episode #1.7 (2004)
- Someday someone's gonna knock you flat.[CN] - 迟早会有人把你打扁的 'G' Men (1935)
Joe, keep your eyes open. You'll have his job in a couple of years.[CN] 祖只要你醒目点 他的位置迟早是你的 Shadow of a Doubt (1943)
She'll get over it.[CN] 她迟早会喜欢我的 Gilda (1946)
Something you love better than me... though you may not know it.[CN] 你这自视了不起的爱尔兰人 你付不起税,这里迟早是我的 我要买下这里的一切,入住这里 Gone with the Wind (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top