ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-产卵-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 产卵, *产卵*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
产卵[chǎn luǎn, ㄔㄢˇ ㄌㄨㄢˇ, / ] lay (an egg), #28,636 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, of course, all you could think of was spawning.[CN] 那个,肯定了 你满脑子回游产卵 Episode #2.8 (1990)
It is the time of spawning.[CN] 现在正是产卵 The Silent World (1956)
I mean... how'd the laying go?[CN] 我是说... 产卵怎么样了? I mean... Never Kill a Boy on the First Date (1997)
Now, they lay eggs.[CN] 然后再产卵 The Silent World (1956)
The females swim into the orifices of a host to lay their eggs on membranous tissue.[CN] 女性内游泳 一个主机的孔 产卵 一个膜组织。 Mindwarp (1992)
It is a very Painful work and very long.[CN] 产卵是很痛苦的,而且还要花很长时间 The Silent World (1956)
The doctor examines it and says a maggot must've laid eggs in the dog's butt.[CN] 医生检查后说蛆在狗肛门里产卵 Addicted to Love (1997)
They breed in the crawlspaces in the conduits the very core of the building itself.[CN] 它们在狭小的空间里产卵... 在水管里... 还有建筑物的核心 Creepshow (1982)
This is not a spawning pool. I want discipline.[CN] 这不是产卵池 我要的是纪律 Police Academy 4: Citizens on Patrol (1987)
More than 2 hours to put all the eggs.[CN] 直到产卵结束为止,要花两个多小时 The Silent World (1956)
The Lepidoptera...[CN] 并在它皮下产卵 鳞翅目... Body of Love (1972)
Or a spawning salmon... find the very source of his birth... from the cold, black depth of the mysterious sea?[CN] 又或者产卵的鲑鱼 在又冷又深的神秘海洋中 找到它们的出生地? Legend (1985)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top