ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-产卵-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 产卵, *产卵*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
产卵[chǎn luǎn, ㄔㄢˇ ㄌㄨㄢˇ, / ] lay (an egg), #28,636 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, of course, all you could think of was spawning.[CN] 那个,肯定了 你满脑子回游产卵 Episode #2.8 (1990)
It is the time of spawning.[CN] 现在正是产卵 The Silent World (1956)
I mean... how'd the laying go?[CN] 我是说... 产卵怎么样了? I mean... Never Kill a Boy on the First Date (1997)
Now, they lay eggs.[CN] 然后再产卵 The Silent World (1956)
The females swim into the orifices of a host to lay their eggs on membranous tissue.[CN] 女性内游泳 一个主机的孔 产卵 一个膜组织。 Mindwarp (1992)
It is a very Painful work and very long.[CN] 产卵是很痛苦的,而且还要花很长时间 The Silent World (1956)
The doctor examines it and says a maggot must've laid eggs in the dog's butt.[CN] 医生检查后说蛆在狗肛门里产卵 Addicted to Love (1997)
They breed in the crawlspaces in the conduits the very core of the building itself.[CN] 它们在狭小的空间里产卵... 在水管里... 还有建筑物的核心 Creepshow (1982)
This is not a spawning pool. I want discipline.[CN] 这不是产卵池 我要的是纪律 Police Academy 4: Citizens on Patrol (1987)
More than 2 hours to put all the eggs.[CN] 直到产卵结束为止,要花两个多小时 The Silent World (1956)
The Lepidoptera...[CN] 并在它皮下产卵 鳞翅目... Body of Love (1972)
Or a spawning salmon... find the very source of his birth... from the cold, black depth of the mysterious sea?[CN] 又或者产卵的鲑鱼 在又冷又深的神秘海洋中 找到它们的出生地? Legend (1985)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top