ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -龌-, *龌*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[龌, wò, ㄨㄛˋ] narrow, small-minded; dirty (1)
Radical: 齿Decomposition: 齿 (chǐ ㄔˇ)  屋 (wū ) 
Etymology: [pictophonetic] teeth,  Rank: 4,509

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wò chuò, ㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] dirty; filthy; vile; despicable; narrow-minded; petty, #27,190 [Add to Longdo]
[wò, ㄨㄛˋ, / ] dirty; small-minded, #36,009 [Add to Longdo]
卑鄙[bēi bǐ wò chuò, ㄅㄟ ㄅㄧˇ ㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] sordid and contemptible (成语 saw); vile and repulsive (esp. character or action), #144,936 [Add to Longdo]
卑陋[bēi lòu wò chuò, ㄅㄟ ㄌㄡˋ ㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] sordid and contemptible (成语 saw); vile and repulsive (esp. character or action) [Add to Longdo]
[hēi wò, ㄏㄟ ㄨㄛˋ, / ] unclean; filthy [Add to Longdo]
[wò zhuó, ㄨㄛˋ ㄓㄨㄛˊ, / ] filthy; nasty; sordid; impure (motives) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Susie knows all about your dirty work.[CN] Susie知道你都做过哪儿些龊事 Sweet Smell of Success (1957)
I have those things to offer. And time doesn't take them away.[CN] 他才不会像你脑子里想的那么龊 他是个绅士,他尊重我 A Streetcar Named Desire (1951)
You come into the house drunk, filthy drunk.[CN] 你这个龊的酒鬼 A Kind of Loving (1962)
Things you'd consider quite sordid, i'm afraid.[CN] 我怕有的事情你会觉得很 Saratoga Trunk (1945)
You filthy upstart.[CN] 你这个龊的东西 A Kind of Loving (1962)
Sordid?[CN] 龊? Saratoga Trunk (1945)
How dare you? How dare you say such filthy disgusting things?[CN] 你好可怕 你竟敢讲这样的龊话 A Kind of Loving (1962)
You're filthy. You talk filth.[CN] 你 A Kind of Loving (1962)
Slave hunting's a dirty business.[CN] 歼灭奴隶是项龊的任务 Spartacus (1960)
You remind me of it, with your slimy voice. You sound as if you're wading through slime.[CN] 你的声音很龊 听起来就像穿着旧鞋踩屎堆 Port of Shadows (1938)
He called me a dirty tramp.[CN] 他叫我龊的荡妇 Rebel Without a Cause (1955)
Lousy, filthy brute![CN] 龊卑鄙的畜生! Girl with a Suitcase (1961)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top