ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

花岗石

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -花岗石-, *花岗石*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花岗石[huā gǎng shí, ㄏㄨㄚ ㄍㄤˇ ㄕˊ, / ] granite, #51,047 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Granite. In the country.[CN] 在乡下雕过花岗石 Camille Claudel (1988)
At the desert's mercy, far from the Oamock's granite walls[CN] 朝沙漠出发,远离了奥默克, 还有它花岗石的墙壁 March of the Penguins (2005)
If those mountains are granite we'd be safe.[CN] 如果那些山脉是花岗石,我们会安全 Tremors (1990)
- But this is decomposed granite which would mean we are headed for the cliff.[CN] 但这是碎的花岗石... 这意味着我们在朝悬崖走 Atlantis: Milo's Return (2003)
- [Claire] Is that granite?[CN] -花岗石做的? Cake (2014)
Anybody want some granite?[CN] 有人要花岗石吗? Life in a Day (2011)
Remember the granite floors in Dessau?[CN] 记得德绍的花岗石地板吗 Goodbye First Love (2011)
- Green granite... - From Soissons?[CN] 翠绿花岗石 产自索瓦松? Camille Claudel (1988)
You should see the granite you have to put in this thing.[CN] 你应该找块花岗石把它雕刻出来 Wag the Dog (1997)
Rhinoceros, granite...[CN] 犀牛骨... 花岗石... Camille Claudel (1988)
Granite. Aluminum.[CN] 花岗石、铝板 The Lake House (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top