ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

神经质

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -神经质-, *神经质*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神经质[shén jīng zhì, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄓˋ, / ] nervousness, #25,165 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-... totheNottinghamRoad.[CN] 他的神经质朋友带到去诺丁汉的路上 The Adventures of Robin Hood (1938)
You're all hysterical.[CN] 你们都有一点神经质 Monsieur Verdoux (1947)
You must excuse me if i am a little nervous.[CN] 希望你别介意我的神经质 The Mask of Dimitrios (1944)
I have a nervous sister.[CN] 我有一个神经质的妹妹 Sweet Smell of Success (1957)
I guess it wasn't his nerves when he heard his father's voice.[CN] 看来昨晚的声音不是神经质 Apostasy (1948)
He was a neurotic and an hysteric![CN] 他神经质又歇斯底里! He was a neurotic and an hysteric! Victim (1961)
Fine. Just a slight attack of nerves. Minor.[CN] 她没事儿 就是有点神经质 The Two Mrs. Carrolls (1947)
It happens to highly-strung or pampered children.[CN] 在神经质的孩子里很常见, 象是独生子女或者娇生惯养的小孩 Being Two Isn't Easy (1962)
I'm getting jumpy.[CN] 我都有点神经质 Rio Bravo (1959)
Vince, a bundle of nerves with no brain.[CN] Vince, 有点神经质 脑袋缺根弦 The Enforcer (1951)
Outside of nerves she seemed perfectly alright this morning.[CN] 除了有点神经质, 她今天早上似乎很不错 Long Day's Journey Into Night (1962)
Lots of folks in this part of the country are pretty jumpy about that sort of thing.[CN] 这里的许多人对 这种事都太神经质 Giant (1956)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top