ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

珍珠港

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -珍珠港-, *珍珠港*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
珍珠港[Zhēn zhū gǎng, ㄓㄣ ㄓㄨ ㄍㄤˇ, ] Pearl Harbor (Hawaii), #35,017 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Japanese are bombing Pearl Harbor.[CN] 日本人正在轰炸珍珠港 From Here to Eternity (1953)
Current position is 230 miles north of Pearl Harbor.[CN] 敌人航母的集中地点 在珍珠港以北230公里 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
"You'll proceed immediately to Pearl Harbor, assume command of the APA Peacock. "[CN] 马上到珍珠港 担任战舰指挥工作 Away All Boats (1956)
You must tell us everything![CN] 那个珍珠港的故事 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
The Naval Secretary told a press conference that the battleship Arizona and five other warships were lost in the Japanese air raid on the naval base at Pearl Harbor a fortnight ago.[CN] 报告罗斯福总统后 海军大臣告知媒体... 亚历桑那号战舰和另外五艘战 在两星期前日本对 珍珠港空袭之中被击毁 Giant (1956)
Belinda is the smartest-looking ship... to enter and leave Pearl in many a month.[CN] Belinda号是几个月中进入珍珠港 最像模像样的船 Away All Boats (1956)
Please no, I can't talk in front of so many people![CN] 那么多的人来的话我实在是受不起 说什么呢.你是珍珠港回来的勇士 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
Captain Kaku, when we attacked Pearl Harbor, the enemy's carriers weren't present.[CN] 在珍珠港美国的舰队受到了攻击 但是航空母舰没有受损 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
Pearl Harbor was already history.[CN] 珍珠港已成过去 Away All Boats (1956)
Pearl Harbor has been bombed and strafed... by Japanese carrier planes.[CN] 珍珠港被日本飞机 轰炸 Away All Boats (1956)
I owned taxicabs, but they got sunk at Pearl Harbor.[CN] 我以前经营出租车 但它们在珍珠港都被炸沉了 Dead Reckoning (1947)
Destination is Pearl Harbor.[CN] 目的地是珍珠港 Away All Boats (1956)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top