ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

有朝一日

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -有朝一日-, *有朝一日*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有朝一日[yǒu zhāo yī rì, ㄧㄡˇ ㄓㄠ ㄧ ㄖˋ, ] one day; sometime in the future, #26,619 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But someday I'll try it again.[CN] But someday I'll try it again. 不行,先生,办不到 不过有朝一日我会再试一次 Strange Cargo (1940)
-Maybe I will one of these days.[CN] -也许有朝一日我会 On the Waterfront (1954)
You know, I also used to dance when Berthe was still alive.[CN] 只要伯特有朝一日還活著 我就得跳舞 Les Visiteurs du Soir (1942)
I thought one would reach some sort of resting place... where obedience would be natural and struggle would end.[CN] 我想有朝一日修道到達一種寧靜的境界 服從成為自然,掙扎終將結東 The Nun's Story (1959)
-One of these days.[CN] -有朝一日 On the Waterfront (1954)
But one day I will no longer remember it.[CN] 但是 有朝一日 我将不再记得往事 Hiroshima Mon Amour (1959)
- Some day... after we've had our honeymoon... and settled down in a home of our own somewhere.[CN] -有朝一日 等我们蜜月回来之后 找一个地方定居下来 Gaslight (1944)
Unless, perhaps, one day... a war...[CN] 除非 有朝一日 也许... 战争... Hiroshima Mon Amour (1959)
To know it, yet to hope one day something will happen to prove that you're not, yet half the time not really believing that either.[CN] 那就是: 你希望有朝一日 能有机会证明自己不是懦夫, 可另一方面, 却又经常害怕那天的来临. The Desert Rats (1953)
He may even grow up to be better than his old man. Maybe.[CN] 或许有朝一日他 会比他的老爸更出色 Giant (1956)
And everything will be all right for them someday?[CN] And everything will be all right for them someday? 有朝一日他们能一切平安吗? Strange Cargo (1940)
I just hope and pray that one day the image of Christ will appear in your heart.[CN] 我只希望有朝一日 你能自内心接受基督的形像 Quo Vadis (1951)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top