ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

折衷鹦鹉

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -折衷鹦鹉-, *折衷鹦鹉*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
折衷鹦鹉[zhé zhōng yīng wǔ, ㄓㄜˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄥ ㄨˇ, / ] Eclectus roratus (red-green parrot of Papua-New Guinea) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But whether you're a budgie, an eclectus, a rosella, or just about any other parrot, you have to take colourful risks in the mating game.[CN] 不管是虎皮鹦鹉 折衷鹦鹉 玫瑰鹦鹉 或是其它鹦鹉 在求爱期 都得格外注意多彩的羽毛 Australia: Land of Parrots (2008)
But one of the most amazing birds in the world is the eclectus parrot, because it breaks virtually every rule in the evolutionary rule book.[CN] 但是世界上最让人惊叹的鸟儿之一 是折衷鹦鹉 因为它打破了进化论的所有规则 Australia: Land of Parrots (2008)
While the eclectus were doing their thing, elsewhere on the continent dramatic changes gave rise to a whole new range of parrots.[CN] 当折衷鹦鹉平静地生息繁衍时 大陆的其它地区发生着巨大的变化 出现了全新的鹦鹉种类 Australia: Land of Parrots (2008)
ROB: Eclectus parrots are the pinnacle of parrot evolution.[CN] 折衷鹦鹉是鹦鹉进化鼎盛时期的产物 Australia: Land of Parrots (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top