ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

性欲

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -性欲-, *性欲*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
性欲[xìng yù, ㄒㄧㄥˋ ㄩˋ, / ] sexual desire; lust, #19,243 [Add to Longdo]
性欲高潮[xìng yù gāo cháo, ㄒㄧㄥˋ ㄩˋ ㄍㄠ ㄔㄠˊ, / ] orgasm [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
性欲(P);性慾[せいよく, seiyoku] (n,adj-no) sexual desire; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I have no sexual desire.性欲がありません。
What should I do to arose desire in the man I'm interested in?気になる男性の性欲を刺激するにはどうすればよいのでしょうか?

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm sorry for everything-- my attitude, my low sex drive.[JA] 全てに於いて ボクの態度 性欲低下 Halloween: Part 1 (2011)
Her weakness: a raging libido.[JA] 彼女の弱点 それは並外れた性欲 Mean Girls 2 (2011)
Because there is no sexual conduct, nor a man.[CN] 因为没有性欲就不是男人 The 10th Victim (1965)
- I just have a healthy sexual appetite.[JA] 私は性欲が旺盛なだけよ Jersey Girl (2004)
- You are very sensual, are you?[CN] - 你的性欲很强吧? The 10th Victim (1965)
Lustful desire, amorous stimulus.[CN] 性欲 爱欲激动 Casanova 70 (1965)
It says that in South-East Asia the men believe eating the penis will improve their sex drive and that you'll take on the spirit and the aggression of the crocodile.[JA] 東南アジアで 男達は信じているが ペニスを食べると性欲増進になると そして あなたは鰐の精神と攻撃性を 獲得する Black Water (2007)
Yeah, you wear really sexy boxers, right? With red love hearts on them?[JA] 性欲的な人らしいわね Ladder 49 (2004)
What? Jesus.[JA] 君の薄汚い性欲が 事件を招いたことか? Trespass (2011)
When they seek renewal, they nudge you with a little bit of a... sexual urge.[JA] 生まれ変わL丿たL'ガら 性欲を与える Vampire (2011)
Downcast with failure and tormented by desire I decided to take an action.[CN] 因失败的萎靡不振 和性欲的困扰,我决定采取行动 Happy End (1967)
You get turned on easily.[JA] 性欲を感じてる? Youth in Revolt (2009)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
性欲[せいよく, seiyoku] Geschlechtstrieb [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top