ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

徽章

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -徽章-, *徽章*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
徽章[huī zhāng, ㄏㄨㄟ ㄓㄤ, ] badge; emblem; insignia; crest; logo; coat of arms, #7,636 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here's a good sommelier badge for you![CN] 这拿来当品酒家的徽章不错吧? Detective Conan: The Fourteenth Target (1998)
They gave everybody jackets with their names on them... and when we got number one ratings on Saturday nights... everybody got a gold plaque.[CN] 而当我们在星期六晚上 拿了收视率的冠军... 所有人都会得到一个镀金的徽章 Confessions of a Dangerous Mind (2002)
I've got all the badges.[CN] 我已经得到了所有的徽章 Truth or Dare (2002)
What's that grape badge for?[CN] 那个葡萄徽章是什么啊? Detective Conan: The Fourteenth Target (1998)
And what about those I.D. badges that I've seen pilots wear?[CN] 还有那些我见过的飞行员戴的徽章是干什么的? Catch Me If You Can (2002)
You push me in, I'll have your badge.[CN] 你要把推下去,我会抢下你的徽章 Mindhunters (2004)
You really think I give a shit what kind of badge a man wears?[CN] 你以为我在乎挂那个徽章? Eye See You (2002)
It's a map ofsome kind, some chunk ofa clean bone... andapiece ofamedal orabadge orsomething.[CN] 好像是一张地图和一块骨头 和一个金属片 看来像是徽章 The Bone Collector (1999)
Aw, thanks! And what about your I.D. badge? You have an extra one I could borrow?[CN] 谢谢 还有你的身份徽章呢? Catch Me If You Can (2002)
Oh, it's, uh, where, you know... like these suspenders and, uh, buttons, they're all sort of...[CN] 哦,这个,知道吗... 例如这些背带和徽章,全都是... Office Space (1999)
Yeah, that's a CID badge you're looking at.[CN] 对,这是刑事调查部徽章 The General's Daughter (1999)
One is his airline personnel badge... looks just like this one here, from Pan Am... the other one is their FAA license... and that looks just like this.[CN] 随身携带 一个是航空公司的职员徽章 就像泛美航空公司的这个 另一个就是联邦航空局的执照 Catch Me If You Can (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top