ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

徽章

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -徽章-, *徽章*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
徽章[huī zhāng, ㄏㄨㄟ ㄓㄤ, ] badge; emblem; insignia; crest; logo; coat of arms, #7,636 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's a fine decoration you've got there.[CN] 你身上的徽章真漂亮 Fateless (2005)
He doesn't have a badge.[CN] 他没有徽章 Hitch (2005)
That sure is one shiny new badge.[CN] 嗨,这个徽章还是新的呢 Man-Thing (2005)
Look at the clever boy with the badge, polishing his trophy.[CN] 看看那个戴着徽章的聪明相小子 正在擦拭他的奖品呢 Revolver (2005)
Take your hat off. Conceal your badge. Try to look normal.[CN] 摘下你的帽子,取下徽章,像个一般人. Man of the House (2005)
- Read the badges, Potter![CN] -波特 念一下徽章 -听我说 关于那个徽章 Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Like the badge?[CN] 喜欢这个徽章吗 Like the badge? Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
I'm going to need your gun and your badge, Sarah.[CN] 我会需要你的枪 和你的徽章,莎拉。 Slipstream (2005)
Dude, what happened to all the honeys we were gonna pimp with your badge, dog?[CN] 老兄,其他女孩怎么办? 我们正准备利用你的徽章来吸引她们呢 Harsh Times (2005)
Hey![CN] 波特 念一下徽章嘛 Hey! Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Turn in your guns and your badges. This operation is over![CN] 交出你们的枪和徽章 行动结束了! White Chicks (2004)
Well, it's not these. lt's not my badge. Well, what do you--?[CN] 好的, 不是这些, 不是我的徽章 好吧, 你为什么 Miss Congeniality 2: Armed & Fabulous (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top