ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

孝敬你

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -孝敬你-, *孝敬你*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You got a good 'eart But you want that 'alf a crown out o' Eliza ..[CN] 你的心腸還真好 但是你要伊萊莎孝敬你 My Fair Lady (1964)
Just take it as a token of my respect.[CN] 就当是我孝敬你老人家吧 Night and Fog (2009)
For you[CN] 坚叔,孝敬你 A Better Tomorrow II (1987)
Your son prepared specially for you[CN] 你儿子孝敬你 Together (2012)
After we're done with filming,[CN] 拍下段片之后,我孝敬你... Ip Man: The Final Fight (2013)
Brother Turtle, this is to thank you. Smart boy![CN] 龟哥,孝敬你 Fight Back to School (1991)
Worship mom and dad?[CN] 你孝敬你的父亲和你的母亲? Electrick Children (2012)
I'll pay you a hundred silver taels a month![CN] 我每个月孝敬你一百大洋 The Fearless Hyena (1979)
So I could... carve a phoenix for you in future[CN] 让我以后... 雕只凤孝敬你 I Love Hong Kong 2012 (2012)
They gotta put up the big front so that people will trust 'em with their money.[CN] 要装阔气一点 那些人才会拿钱来孝敬你 The Man Who Wasn't There (2001)
Auntie, from Fu-Sheng[CN] 伯母... 不是 伯有 这些是福生孝敬你 Police Story 3: Super Cop (1992)
Here's the electricians' union.[CN] 这是电工工会孝敬你 Remember When (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top