ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

咄咄

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -咄咄-, *咄咄*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
咄咄[duō duō, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ, ] to cluck one's tongue; tut-tut, #88,474 [Add to Longdo]
咄咄逼人[duō duō bī rén, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄅㄧ ㄖㄣˊ, ] overbearing; forceful; aggressive; menacing; imperious, #24,224 [Add to Longdo]
咄咄怪事[duō duō guài shì, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ ㄕˋ, ] strange; absurd; paradoxical; extraordinary, #81,435 [Add to Longdo]
咄咄称奇[duō duō chēng qí, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄔㄥ ㄑㄧˊ, / ] to cluck one's tongue in wonder [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't be rude, or pushy, and don't look too nervous.[CN] 不要粗魯,別咄咄逼人,也別緊張兮兮 Brooklyn (2015)
Oh, take it easy.[CN] 别这么咄咄逼人 Oh, take it easy. A Cyclone (2014)
So may the best profession win. jeff: Srilankantwins, jeff:[CN] 在"极速前进"上咄咄逼人 Suck It Up and Survive (2014)
Why does everything get so aggressive with you lot?[CN] 为什么一切都变得如此咄咄逼人你很多吗? Pride (2014)
And vengeance always destroys the avenger.[CN] 并摧毁复仇者总是咄咄逼人。 Deliver Us from Evil (2014)
Paul Lauricello becomes aggressive![CN] 圣保罗lauricello变得咄咄逼人! Born to Race: Fast Track (2014)
It's aggressive.[CN] 上來就咄咄逼人 Killer Moves (2014)
Just try not to join the cast of Rent on the way back![CN] 刚见面就这么咄咄逼人 我回酒店去了 Dirty Grandpa (2016)
American foreign policy has been aggressive and imperialist for a very long time.[CN] 美国外交政策 一直咄咄逼人 和帝国主义在很长一段时间。 America: Imagine the World Without Her (2014)
What did you do? Come on too strong?[CN] 你怎么做的 太咄咄逼人? The Writing on the Wall (2014)
If he told Vigilance the location, we'll soon have some rather aggressive privacy activists on our hands.[CN] 如果他告诉了"时刻警惕"地址 只怕很快 那些咄咄逼人的隐私激进分子就要来了 Aletheia (2014)
Move away from me.[CN] 别咄咄逼人了 move away from me. Episode #1.3 (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top